Koncepcja i cele muzeum

 

CELE MUZEUM

Celem Muzeum jest wszechstronne ukazanie bogatej biografii człowieka, patrioty, żołnierza i męża stanu. Upowszechnienie w społeczeństwie, szczególnie w młodym pokoleniu, wyznawanych przez Józefa Piłsudskiego wartości: dumy narodowej i postawy patriotycznej, poświęcenia w pracy i walce, szacunku dla polskich tradycji, tolerancji dla odmienności narodowych i religijnych oraz gotowości do współdziałania i współżycia z ludźmi innych przekonań w imię wartości nadrzędnych – wolności i niepodległości. Przedstawienie unikalnego doświadczenia narodu polskiego w dziedzinie walki o niepodległość, odbudowy własnej państwowości i budowy nowoczesnego państwa, wyprzedzającego na wielu polach społecznych, kulturowych, gospodarczych i naukowych „stare demokracje europejskie”, np. w kwestiach praw pracowniczych, praw kobiet, powszechnej edukacji, rozwoju nauki i techniki.  Zapewnienie zaplecza naukowego dla badaczy, historyków, studentów i uczniów.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. Utworzenie na terenie „Enklawy historycznej” w Sulejówku Kompleksu Muzealnego składającego się z nowego budynku muzealno-edukacyjnego mieszczącego ekspozycję stałą i wystawy czasowe, zaplecze oświatowe, salę kinowo-konferencyjną itp., zapewniającego warunki do funkcjonowania nowoczesnego i atrakcyjnego Muzeum, oraz z zabytkowych budynków: Dworek „Milusin”, „Willa Bzów” i „Drewniak” wraz z przyległym do nich ogrodem i parkiem;
 2. Zbudowanie ekspozycji stałej, która umożliwi ukazanie przeszłości i kształtowanie szacunku dla historii i tradycji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych form wyrazu, stanowiących przestrzeń do intelektualnego i emocjonalnego przeżywania przeszłości, poprzez:
 • przedstawienie biografii Józefa Piłsudskiego w szerokim kontekście historycznym, na tle epoki. Ścieżki narracji obejmować będą: losy narodu po klęsce Powstania Styczniowego, zesłańców syberyjskich, kształtowanie się nowych polskich ugrupowań politycznych i różnorodnych dróg walki o niepodległość, czyn zbrojny Polaków podczas I wojny światowej, walkę o Niepodległość i granice Rzeczypospolitej – wojnę z bolszewicką Rosją, budowę zrębów nowoczesnego państwa (gospodarka, armia, administracja, prawodawstwo, infrastruktura, kultura, oświata i nauka, itd.);
 • wprowadzenie konwencji narracyjnej łączącej oryginalne eksponaty z ikonografią, rekonstrukcją i scenografią; prowadzenie narracji w nowoczesnej przestrzeni muzealnej z wykorzystaniem współczesnych technik prezentacyjnych (multimedia, światło, dźwięk, cyberprzestrzeń);
 • użycie ideowego i patriotycznego przekazu narracji muzealnej;
 • wykorzystanie nowoczesnych form wyrazu i opisu przeszłości w celu budowania relacji między prezentowanymi wydarzeniami a zwiedzającymi w sposób interaktywny; 
 • zastosowanie formy dynamicznej, twórczej, przekazującej wiedzę poprzez kształtowanie emocji zwiedzających;
 • prezentowanie otwartości w rozumieniu swobodnej wymiany myśli, prezentacji nurtów ideowych, problemów i dylematów polskiego życia na przełomie XIX i XX wieku;
 • wykorzystanie wiedzy i kompetencji naukowej z zachowaniem czytelności przekazu oraz zasady „stopniowania trudności” odpowiednio do poziomu zwiedzających.
 1. Zaadaptowanie na potrzeby kompleksu istniejących zabytkowych budynków: „Drewniak” (pierwszego domu Piłsudskich w Sulejówku, zakupionego w 1921 r. przez Aleksandrę Piłsudską) i „Willa Bzów” (Adiutantury Naczelnego Wodza, stanowiącego do 1939 r. siedzibę Fundacji Pomocy Wdów i Sierot po PoległychŻołnierzach);
 2. Przywrócenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń wyjątkowej wartości jaką ma Dworek „Milusin” - dar żołnierza polskiego dla Naczelnego Wodza. Ukazanie nastroju autentycznego, skromnego wnętrza, pełnego pamiątek osobistych po  Józefie Piłsudskim i jego rodzinie, stanowiącego bezcenną wartość dla historii i kultury polskiej;
 3. Zachowanie unikalnego, oryginalnego i zabytkowego terenu bez ingerencji. Stworzenie właściwej relacji między nowoczesnym budynkiem muzealno-edukacyjnym a strefą historyczną z autentycznym Dworkiem „Milusin”;
 4. Kompleksowość wyrażającą się w wieloaspektowym ukazywaniu przeszłości oraz  w wielofunkcyjności Muzeum, jako miejscu pamięci, nauki, oświaty, kultury i odpoczynku;
 5. Nowoczesność rozumianą również jako propozycję atrakcyjnego spędzania wolnego czasu;
 6. Zachowanie integralności w powiązaniu z innymi miejscami pamięci narodowej oraz obiektami tworzonego parku kulturowego „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.