Dokumenty założycielskie

Statut Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

ROZDZIAŁ I
​POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, powołane w 90. rocznicę odzyskania niepodległości jako wyraz hołdu złożonego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, twórcy wolnej Rzeczpospolitej, dla utrwalenia jego zasług i wielkości, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
3) zarządzenia nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
4) umowy z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego, zwanej dalej "Umową";
5) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Założycielami Muzeum są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem” i Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, zwana dalej „Fundacją”,  zwani dalej „Założycielami”. Organizatorem Muzeum jest Minister.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Muzeum jest Sulejówek, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. W pieczęci może się znaleźć również symbol graficzny.

§ 3.

Celem działalności Muzeum jest:

1. Przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym, oraz przekazanie i upowszechnienie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczpospolitej i budowy Państwa.

2. Cel ten będzie realizowany przez kontakt i dialog z odbiorcami, z uszanowaniem ich różnorodnej osobowości, a czasem odrębnego punktu widzenia. W ten sposób Muzeum powinno stać się stałym punktem odniesienia do postaci Józefa Piłsudskiego dla szerokich warstw społeczeństwa.
3. Dla realizacji celów statutowych Muzeum rozbuduje na zabytkowych terenach otaczających Dworek Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, kompleks muzealny.

§ 4.

1. Muzeum realizuje swoje cele w szczególności przez:
   1) gromadzenie zabytków i wszelkich pamiątek materialnych i niematerialnych związanych z Józefem  Piłsudskim i jego epoką,
    2) nabywanie i uzupełnianie wyżej określonych pamiątek i zbiorów,
    3) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
   4) przechowywanie i gromadzenie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz w sposób umożliwiający dostęp do nich w celach naukowych,
    5) zabezpieczenie i konserwację naukowych zbiorów,
    6) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami,
    7) umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów poprzez ich udostępnianie szerokiej publiczności,
    8) prowadzenie działalności wystawienniczej i organizowanie wystaw czasowych,
    9) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych,
   10) prowadzenie działalności edukacyjnej,
   11) inicjowanie zainteresowania historią i dziedzictwem narodowym – zwłaszcza okresem odzyskania niepodległości i kształtowania państwowości, upowszechnianie wartości, które przekazuje oraz wspieranie wszelkich działań w tym zakresie,
   12) inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz współpracę z instytucjami edukacyjnymi w zakresie objętym swoją działalnością,
   13) podejmowanie oraz inicjowanie prac badawczych dla ustalenia i weryfikacji prezentowanych przez Muzeum informacji,
    14) ustanawianie stypendiów, nagród i wyróżnień,
   15) organizowanie lub współorganizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, spotkań, uroczystości związanych z zakresem działalności w kraju i za granicą,
   16) organizowanie lub współorganizowanie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych prowadzenie biblioteki,
    17) prowadzenie działalności wydawniczej w tym opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
    18) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.
2. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

§ 5.

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad imieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
   1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
   2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
   3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4) przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
   5) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych,
   6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
   7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, po uzgodnieniu z Fundacją.

5. Wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora następuje w drodze konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ust.6.

6. Na pierwszego Dyrektora zostanie powołany przez Ministra kandydat wskazany przez Fundację, na okres trzech lat.

7. W sytuacji, gdy na stanowisko Dyrektora powstanie wakat przed upływem okresu, na który był powołany, obowiązki Dyrektora – do czasu powołania nowego, lecz nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy – pełni jeden z dwóch zastępców Dyrektora, wskazany przez Ministra.

§ 6.

1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, na wniosek Dyrektora, po uzgodnieniu z Fundacją, spośród dwóch kandydatów wskazanych po jednym przez Ministra i Fundację.

§ 7.

1. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.

§ 8.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum upoważniony jest Dyrektor samodzielnie, dwóch zastępców Dyrektora działających łącznie albo zastępca Dyrektora wraz pełnomocnikiem działający łącznie.

§ 9.

1. Przy Muzeum działa jako organ doradczy i opiniodawczy Rada Muzeum, zwana dalej „Radą”, która składa się z 9 członków powoływanych na czteroletnią kadencję.

2. Członków Rady powołuje Minister zgodnie z ustawą o muzeach, przy czym Minister i Fundacja wskazują po trzech kandydatów, którzy wchodzą w skład Rady.

3. Kompetencje Rady określa art. 11 ustawy o muzeach.

§ 10.

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, zwołuje je przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora. Dyrektor może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

4. Szczegółowy tryb prac Rady określa uchwalony przez nią regulamin. Obsługę kancelaryjno – biurową Rady zapewnia Muzeum.

§ 11.

1. Dyrektor może tworzyć kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania.

2. Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot jego działania i liczbę członków kolegium, która nie może przekroczyć 7 osób.

3. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.

4. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

5. Uchwały kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

6. Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego.

7. Obsługę kancelaryjno – biurową kolegium zapewnia Muzeum.

§ 12.

Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister i Fundacja.

§ 13.

1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum z uwzględnieniem wysokości dotacji Założycieli oraz przychodów własnych Muzeum.

3. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów statutowych.

4. Środki niezbędne do prowadzenia działalności Muzeum zapewnia Minister oraz Fundacja w trybie określonym w Umowie.

5. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Kopię zatwierdzonego sprawozdania Dyrektor przekazuje Fundacji.

§ 14.

1. W celu finansowania swej działalności Muzeum może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Muzeum, określonego w § 3 i 4.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
   1) sprzedaży publikacji, rozpowszechniania wydawnictw oraz sprzedaży pamiątek,
   2) realizacji imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, konferencji i innych spotkań,
   3) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu,
   4) usług w zakresie małej gastronomii,
   5) usług turystycznych.
3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 15.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonują Minister i Fundacja na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie oraz w §7 Umowy.

§ 16.

Zmiany Statutu dokonuje Minister w uzgodnieniu z Fundacją.