Przebieg konkursu i przetargu

Przebieg konkursu i przetargu


Scenariusz wystawy stałej

Scenariusz wystawy stałej tworzony jest od 2011 r. z założeniem, że praca nad nim to wieloetapowy proces, do którego stopniowo angażowani są specjaliści z różnych dziedzin. W 2014 r. zespół historyków i kuratorów Muzeum, pod kierunkiem prof. Grzegorza Nowika i przy wsparciu zewnętrznych konsultantów naukowych, ukończył pracę nad scenariuszem wystawy stałej w kształcie koniecznym do wyłonienia koncepcji przestrzennej i plastycznej ekspozycji. Przyjęto przy tym szereg założeń, które stały się wytycznymi dla zespołów biorących udział w konkursie.

Wystawa ma być chronologiczno-tematyczną opowieścią o Józefie Piłsudskim, podzieloną na sześć galerii, z których pięć (Ziuk, Wiktor, Komendant, Naczelnik, Marszałek) jest poświęcone poszczególnym okresom jego życia i kolejnym etapom działalności. Szósta (Symbol) natomiast odnosi się do pozostawionego przez bohatera dziedzictwa, pamięci o nim, a także narosłych wokół tej postaci mitów i symboli. Galerie zostały podzielone na łącznie 27 scen – węzłów problemowo-tematycznych. Podstawowym założeniem scenariusza jest umieszczenie głównego bohatera w centrum opowieści, przy czym ekspozycja ma zarówno prezentować biografię, jak również tłumaczyć wybory polityczne Józefa Piłsudskiego bez pomijania kontrowersyjnych tematów i z zachowaniem wielostronnej perspektywy. W trosce o komunikatywność i rzetelność przekazu autorzy scenariusza równie dużo uwagi poświęcili przejrzystemu prezentowaniu kluczowych wydarzeń, osób i miejsc z dziejów Polski w XIX i XX w. oraz nakreśleniu portretu burzliwej epoki, w której przyszło działać Józefowi Piłsudskiemu. Treść nie będzie miała charakteru apologetycznego, nie będzie podtrzymywać mitów ani celebrować kultu zbudowanego po śmierci Marszałka, choć będzie się odnosić do tych aspektów.

Wystawa ma też pokazywać wartości, którymi kierował się Józef Piłsudski, bliskie mu idee, aprobowane przez niego wzory zachowań i postaw społecznych. Dążeniem twórców scenariusza jest z jednej strony przekazanie i uporządkowanie wiedzy, a z drugiej sprowokowanie odbiorców do wejścia w interakcję z ekspozycją, pobudzenia ich do samodzielnego myślenia, stawiania pytań, wyciągania wniosków i wysnuwania refleksji. Założeniem formalnym było natomiast prezentowanie wiedzy w sposób przejrzysty, bez przeładowania ozdobnikami i nieuzasadnionymi efektami, przy pomocy autentycznych eksponatów, w tym dzieł sztuki. Inne techniki scenograficzne i multimedialne mają służyć przede wszystkim wytłumaczeniu historii, a nie stanowić atrakcji samej w sobie.

Scenariusz wystawy uzupełniony wytycznymi edukacyjnymi i architektonicznymi stał się podstawą do zorganizowania konkursu, a następnie przetargu,  których celem było wyłonienie partnera dla zespołu kuratorsko-eksperckiego Muzeum przy pracach nad finalnym projektem wystawy.

Przebieg konkursu na koncepcję wystawy i przetargu na jej zaprojektowanie

W 2014 r. ogłoszony został międzynarodowy konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy, do którego zgłosiło się trzynaście firm projektowych. Ostatecznie wpłynęło sześć prac, które zostały ocenione przez sąd konkursowy, obradujący pod przewodnictwem prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, w którego składzie znaleźli się m.in.: Janusz Byszewski, Sławomir Idziak, dr Ewa Klekot, dr Piotr Majewski (przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Allan Starski, Wojciech Tomczyk (przedstawiciel Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego), Marcelo Andino Velez i Jakub Woynarowski.

Po rozstrzygnięciu konkursu autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac zostali zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymało konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, WXCA Sp. z o.o. i Platige Image S.A. Oferta tego konsorcjum została również uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Są to podmioty reprezentujące najwyższy poziom w dziedzinie projektowania wystaw i posiadające międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie.

 

  Jury

  Zaproszenie do negocjacji

  Wyłonienie partnera dla zespołu kuratorsko-eksperckiego