Formularz zgłoszeniowy do etapu szkolnego

 

logo olimpiady


1. Zgłaszam Szkołę do udziału w Olimpiadzie i oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Olimpiady, dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
2. Osoby, które otrzymają materiały, w tym przede wszystkim pytania do szkolnego etapu Olimpiady, zobowiązują się zachować w tajemnicy ich treść do momentu ujawnienia ich w chwili rozpoczęcia tego etapu Olimpiady. Ujawnienie treści przekazanych materiałów przed terminem skutkować będzie wykluczeniem placówki z Olimpiady.
3. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:
1) Współadministratorami moich danych osobowych są Organizatorzy Olimpiady: (1) Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek; (2) Centralna Biblioteka Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego, ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa; (3) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Sekretariat Olimpiady oraz Archiwum Olimpiady prowadzi Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku elektronicznie pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pisemnie pod adresem siedziby Muzeum.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Olimpiady zgodnie z Regulaminem;
b) dokumentacji Olimpiady;
c) promocji Olimpiady oraz działalności Organizatorów Olimpiady;
d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a) dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) prawnie uzasadniony interes administratora danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celach określonych w pkt 3 lit. c) oraz d) powyżej (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO).
5) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. komisje egzaminacyjne, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Olimpiada się zakończyła lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
8) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację uprawnień wynikających z udziału w Olimpiadzie.

Regulamin Olimpiady pobrać można >>> TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: olimpiada@muzeumpilsudski.pl