Regulamin rezerwacji i zwiedzania

REGULAMIN REZERWACJI WEJŚCIÓWEK I ZWIEDZANIA
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
PODCZAS DNI OTWARTYCH W DNIACH 9, 14, 15 i 16 SIERPNIA 2020 R.

SZCZEGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM W CZASIE EPIDEMII


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin rezerwacji wejściówek i zwiedzania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku podczas Dni Otwartych w dniach 9, 14, 15 i 16 sierpnia 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji wejściówek, zwiedzania kompleksu muzealnego oraz uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w ramach Dni Otwartych w dniach 9, 14, 15 i 16 sierpnia 2020 roku organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku (05-070), Aleja Piłsudskiego 29, (zwanego dalej „Muzeum”).
2. W dniach 9 i 14 sierpnia 2020 roku wstęp na wydarzenia jest możliwy tylko z zaproszeniami.
3. W dniach 15 i 16 sierpnia 2020 obowiązują następujące zasady korzystania z oferty Muzeum:
1) wstęp na wystawę stałą jest nieodpłatny, wymaga posiadania wejściówki;
2) wstęp do Dworku Milusin jest nieodpłatny, nie wymaga posiadania wejściówki, limitowany do 25 osób jednocześnie;
3) wstęp na plac muzealny jest nieodpłatny i nie wymaga posiadania wejściówki, limitowany do 150 osób jednocześnie;
4) udział w wydarzeniach edukacyjnych i spacerach miejskich jest nieodpłatny i nie wymaga posiadania wejściówki, limitowany.
4. Wstęp na wystawę stałą wymaga posiadania wejściówki, co oznacza, że zwiedzania wystawy stałej w Muzeum w trakcie Dni Otwartych możliwe jest po uprzedniej rezerwacji bezpłatnych wejściówek w systemie rezerwacji online.
5. Regulamin oraz informacje dot. programu, dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających podczas Dni Otwartych są dostępne na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumpilsudski.pl/zaplanuj-wizyte/ oraz na placu muzealnym w trakcie Dni Otwartych.
6. Zwiedzanie wystawy stałej możliwe jest w dniu i o godzinie określonej na bezpłatnej wejściówce. W przypadku spóźnienia się na wyznaczoną godzinę, wejście na wystawę stałą odbywa się jedynie po uprzednim potwierdzeniu możliwości zwiedzania przez pracownika Działu Obsługi Odwiedzających.
7. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu zwiedzających na terenie Muzeum. W przypadku zbyt dużej liczby zwiedzających wystawę w tym samym czasie, pracownik Muzeum może czasowo wstrzymać wstęp bez uwzględnienia godziny wskazanej na wejściówce.
8. Zwiedzanie wystawy stałej odbywa się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania, w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zwiedzających w jednym miejscu, bez możliwości zawracania i pod nadzorem pracowników Muzeum.

§ 2. Zasady rezerwacji bezpłatnych wejściówek i uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w Muzeum podczas Dni Otwartych

1. Rezerwacji bezpłatnych wejściówek można dokonać na stronie internetowej Muzeum od dnia 10 sierpnia 2020 roku poprzez system rezerwacji online lub na placu muzealnym podczas Dni Otwartych, pod warunkiem ich dostępności.
2. Rezerwacji bezpłatnych wejściówek online można dokonać najpóźniej na 90 minut przed rozpoczęciem zwiedzania, pod warunkiem ich dostępności.
3. Jednorazowo online można zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością wejściówek na poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, na placu muzealnym podczas Dni Otwartych.
5. Przy dokonywaniu rezerwacji wejściówek online system generuje elektroniczne wejściówki, które są wysyłane jako plik .pdf na adres e-mail podany w zamówieniu. Po otrzymaniu wejściówki należy niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność wejściówki: rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny, a w przypadku jego niezgodności w którymkolwiek z punktów, niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
6. Wejściówki należy okazać pracownikowi Muzeum przy wejściu na wystawę. Wejściówki należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.
7. Wystawę stałą można zwiedzać indywidualnie; zwiedzanie Dworku odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika lub pracownika Muzeum.
8. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 90 minut; orientacyjny czas zwiedzania Dworku wynosi 45 minut.
9. Wejściówek nie można wymienić na inny termin.
10. Zwrotu wejściówek można dokonać w formie pisemnej przesyłając stosowne oświadczenie, e-mailem na adres: zwroty@muzeumpilsudski.pl lub osobiście w kasie Muzeum podając następujące informacje: numer rezerwacji, data i godzina zwiedzania.
11. Zwiedzający może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Muzeum w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: zwroty@muzeumpilsudski.pl podając informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, formę komunikacji i adres zwrotny, który będzie przetwarzany przez Muzeum w celu rozpatrzenia reklamacji.
12. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji i uczestnictwa w danym wydarzeniu, a także do odwołania wydarzenia lub przedłużenia wydarzenia

§ 3. Zasady zachowania i bezpieczeństwa na terenie kompleksu muzealnego

1. Teren Muzeum jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
2. Odwiedzający mają obowiązek wykonywania poleceń pracowników ochrony, które dotyczą porządku i bezpieczeństwa.
3. Na terenie Muzeum zabrania się:
1) wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla odwiedzających w szczególności: schodzenie ze ścieżek w terenie otwartym;
2) jedzenia i picia, z wyjątkiem kawiarni letniej, lub innego miejsca wskazanego przez pracownika Muzeum;
3) wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych;
4) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
5) wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych i stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
6) przepychania, głośnego zachowania i innych zachowań utrudniającym innym gościom zwiedzanie lub wypoczynek;
7) wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które Ochrona Muzeum uzna za niebezpieczne;
8) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
9) fotografowania i filmowania na wystawie stałej;
10) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa;
11) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa;
12) dotykania i karmienia zwierząt, rozsypywania pokarmu;
13) używania mechanicznych urządzeń latających;
14) śmiecenia;
15) niszczenia drzew, krzewów, kwiatów, trawników oraz małej architektury;
16) pozostawiania rowerów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
17) organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody Muzeum;
18) naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
4. Na terenie wystawy stałej dopuszczalne jest poruszanie się wyłącznie w obuwiu o płaskiej podeszwie (bez obcasów).
5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
6. Osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach lub podobne schorzenia mogą zwiedzać ekspozycję Muzeum wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej wolnej od tego typu schorzeń.
7. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
1) wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
2) będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
3) których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;
4) których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
8. Na teren wystawy stałej nie zostaną wpuszczone osoby w obuwiu na obcasach.
9. Na teren wystawy stałej i Dworku dopuszczalne jest jedynie wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci ze względów higienicznych i zdrowotnych. Muzeum zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika Muzeum. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić zwiedzającego na teren ekspozycji. W takim przypadku zwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu wejściówki.
10. Zwiedzający zobowiązani są korzystać z dworku i ogrodu historycznego z należytą ostrożnością, z uwzględnieniem faktu, że mają one wartość historyczną i zabytkową.
11. Spacery po ogrodzie historycznym odbywają się wytyczonymi alejkami.
12. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz zwiedzającego.
13. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia umowy z Muzeum dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia takiej umowy należy skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
14. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
15. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu Muzeum zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.
16. W przypadku zaobserwowania wystąpienia zdarzeń nietypowych, niepożądanych lub zagrażających życiu i zdrowiu, zwiedzający powinien niezwłocznie poinformować o nich pracownika Muzeum i podporządkować się jego poleceniom.

§ 4 Szczególne zasady zwiedzania związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

1. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia budynku lub wyłączenia dostępu odwiedzających do dowolnej części budynków Muzeum w każdej chwili. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających.
2. W budynku Muzeum oraz w poszczególnych jego pomieszczeniach może przebywać ograniczona liczba osób. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zwiedzających, kolejne osoby będą proszone o oczekiwanie na możliwość wejścia do poszczególnych przestrzeni na terenie Muzeum.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie i w budynku Muzeum zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących aktualnych wytycznych sanitarnych obowiązujących w stanie epidemii, w tym w szczególności:
1) zachowania minimalnej odległości 1,5 metra (półtora metra) między osobami poruszającymi się w przestrzeni na terenie i w budynku Muzeum (nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki – do 13 roku życia, osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób niepełnosprawnych, niemogących poruszać się samodzielnie, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów),
2) obowiązku zasłaniania ust i nosa w budynkach na terenie kompleksu muzealnego (nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem, osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia).
4. Odwiedzających zobowiązani są do dezynfekowania rąk w miejscach do tego wskazanych.
5. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci płynów do dezynfekcji rąk ustawionych w przestrzeniach ogólnie dostępnych i toaletach.
6. W stanie epidemii nie ma możliwości korzystania z szatni i szafek depozytowych.
7. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji niektórych eksponatów. Eksponaty, które opierają się na fizycznej interakcji ze zwiedzającymi w stanie epidemii są wyłączone z użytku do odwołania.
8. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszych zasad stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z budynku lub z terenu Muzeum. W razie wyproszenia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad, zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Muzeum w danym dniu.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email rodo@muzeumpilsudski.pl .
3. Wszystkie dane osobowe będące w dyspozycji Muzeum przetwarzane są na podstawie przepisów prawa lub na podstawie szczegółowych zgód.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Muzeum Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji online to jest: w celu przygotowania i realizacji rezerwacji wejściówek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) (zawarcie umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
6. Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych to adres email, opcjonalnie imię i nazwisko numer telefonu lub inne dane adresowe podane dobrowolnie.
7. Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania w imieniu Administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne , organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z rezerwacji wejściówek. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę dokumentową – tj. e-mail wysłany na adres rodo@muzeumpilsudski.pl.
10. Muzeum realizuje prawo do dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Osoba, która przekazała dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wejście na teren kompleksu Muzeum podczas Dni Otwartych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: https://muzeumpilsudski.pl/regulamin-rezerwacji-i-zwiedzania/ oraz na placu głównym podczas Dni Otwartych.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.