Deklaracja dostępności

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: https://muzeumpilsudski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez członków Zespołu ds. dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową z Zespołu ds. dostępności jest Mateusz Bartnicki, [email protected], numer telefonu +48 22 778 80 08. Tą samą drogą można składać informacje o braku dostępności, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można też zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie zapewnienia dostępności powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • dane kontaktowe,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

 

Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy przez Muzeum realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Informacje o braku dostępności, żądania zapewnienia dostępności i skargi prosimy kierować pocztą elektroniczną – na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 22 778 80 08.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.