RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: ul. Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w szczególności w celu obsługi zgłoszeń, weryfikacji jakości obsługi klientów, w celach dokumentacyjnych oraz dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe pozyskane z infolinii będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody, bądź upływu okresu obowiązującego u administratora na przechowywanie nagrań tj. 30dni od daty zarejestrowania nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  2. przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia informacji w ramach korzystania przez Państwa z usług Infolinii oraz realizacji złożonego przez Państwa zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rozmowy oraz obsługi zgłoszenia;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.