Patronaty honorowe

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 1. Honorowy patronat Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej: Muzeum) jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z misją Muzeum.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować każdorazowo.
 3. Charakter komercyjny czy lobbystyczny przedsięwzięcia wyklucza uzyskanie honorowego patronatu.
 4. Przyjęcie honorowego patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i jego Małżonka sprawują honorowy patronat jako jedyny i wyłączny. W komitetach honorowych Prezydent RP i jego Małżonka pełnią funkcję Przewodniczącego (www.prezydent.pl). Jeśli zatem organizator przedsięwzięcia ma zamiar ubiegać się o te wyróżnienia, powinien to zrobić w pierwszej kolejności.
 6. W celu rozpoczęcia procedury przyznania patronatu honorowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Organizator przedsięwzięcia występuje z Wnioskiem o patronat honorowy.
 7. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis, program oraz ewentualny regulamin przedsięwzięcia
 8. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie będzie rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 9. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Muzeum (www. muzeumpilsudski.pl).
 10. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 11. Obsługę wniosków zapewnia Dział Komunikacji i Promocji Muzeum. Wnioski opiniowane są przez właściwe działy merytoryczne Muzeum.
 12. Dyrektor Muzeum podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu na podstawie rekomendacji Działu Komunikacji i Promocji oraz opinii właściwego działu merytorycznego Muzeum.
 13. Muzeum może zwrócić się do Organizatora przedsięwzięcia o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać honorowy patronat.
 14. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu honorowego Organizator przedsięwzięcia jest powiadamiany pocztą elektroniczną. Wraz z decyzją o udzieleniu patronatu honorowego przesyłane jest logo Muzeum.
 15. Odmowa udzielenia honorowego patronatu jest ostateczna. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje tryb odwoławczy.
 16. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem ma obowiązek umieszczenia informacji o patronacie oraz logotypu Muzeum we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Wykorzystywanie logotypu Muzeum w innych celach jest niedopuszczalne.
 17. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany przesłać projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych wykorzystujących logotyp Muzeum do akceptacji.
 18. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem Muzeum dopiero po otrzymaniu decyzji Dyrektora Muzeum o przyznaniu patronatu honorowego.
 19. W szczególnych przypadkach Muzeum może unieważnić decyzję przyznającą dany patronat, o czym Organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. W takim przypadku Organizator przedsięwzięcia jest obowiązany niezwłocznie usunąć wszystkie informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem Muzeum umieszczone w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia.
 20. W terminie 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia objętego patronatem Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany przekazać Muzeum relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z przedsięwzięciem materiały prasowe, druki, foldery, plakaty, fotografie i filmy, a także link do strony internetowej przedsięwzięcia. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, wnioski Organizatora przedsięwzięcia złożone w okresie kolejnych 2 lat kalendarzowych licząc od końca roku, w którym przedsięwzięcie objęte patronatem zakończono, zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 21. Organizator wypełniając wniosek podpisuje jednocześnie oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wystąpieniem o patronat honorowy, ze względu na uzasadniony interes administratora danych, stosownie do art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.
 22. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od wymogów Regulaminu, jeśli przedsięwzięcie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.

Pobierz wniosek o przyznanie patronatu honorowego (doc)

Prosimy o przesyłanie wypełnionych wniosków na adres email [email protected]