XXIII Dialog Dwóch Kultur/XXIII ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР

Kiedy: 13-16 września 2023 r.
Gdzie: Sulejówek – Łódź – Tum k. Łęczycy – Nieborów – Warszawa

Pobierz program XXIII Dialogu Dwóch Kultur (pl)/(ukr)
Опис українською мовою під текстом польською.


Już po raz dwudziesty trzeci odbędzie się Dialog Dwóch Kultur, doroczne spotkania polskich i ukraińskich pisarzy, badaczy literatury, historyków, historyków sztuki i muzealników, uzupełnione występami artystów. Spotkania mają na celu budowania porozumienia między oboma narodami, wzajemnemu poznaniu się, poszerzeniu wiedzy o wspólnym, bogatym dziedzictwie kultury i nauki.

Dialog Dwóch Kultur należy dziś do najważniejszych interdyscyplinarnych imprez organizowanych wspólnie przez Polaków i Ukraińców. Na spotkaniach posłuchać można wykładów z zakresu historii, przedstawiających trudne losy i dążenia wolnościowe obu narodów. Każdego roku w spotkaniach, zainicjowanych w latach 90. przez muzealnika i pisarza Mariusza Olbromskiego, po obu stronach granic, bierze udział setki osób. Na terenie Ukrainy stałym miejscem spotkań jest miasto Krzemieniec i Muzeum Juliusza Słowackiego. Spotkania Dialogu odbyły się także m.in. w Drohobyczu, Lwowie, Żurawnie, Nahujowicach i w Stryju. W Polsce, oprócz Warszawy, także w Przemyślu, Bolestraszycach, w Podkowie Leśnej w Stawisku. Trwałym osiągnięciem Dialogu Dwóch Kultur jest rocznik ukazujący się po polsku i ukraińsku.

Głównym pomysłodawcą Dialogu Dwóch Kultur jest Mariusz Olbromski, literat, działacz kulturalny, który od wielu lat podejmuje inicjatywy w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej, a także budowania porozumienia między oboma narodami. Angażował się w utworzenie muzeów literackich: Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, Aleksandra Fredry w Rudkach, a ostatnio podjął inicjatywę powołania Muzeum Mikołaja Reja w Żurawnie nad Dniestrem. Za działalność kulturotwórczą uhonorowany został kilkunastoma odznaczeniami, w tym srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.


Уже 23-й раз відбудеться «Діалог двох культур» — щорічні зустрічі польських і українських письменників, літературознавців, істориків, мистецтвознавців і музейників, які доповнюватимуть виступи митців. Зустрічі мають на меті порозуміння між двома народами, пізнання один одного, розширення знань про спільну, багату спадщину культури та науки.

Діалог двох культур сьогодні є одним із найважливіших міждисциплінарних заходів, організованих спільно поляками та українцями. Під час зустрічей можна послухати лекції з історії, котрі розповідають про непрості долі та прагнення до свободи обох народів. У зустрічах, ініційованих у 1990-х роках музеєзнавцем і письменником Маріушем Ольбромським, щороку беруть участь сотні людей по обидва боки кордону. В Україні постійними місцями зустрічі є місто Кременець і Музей Юліуша Словацького. Діалогові зустрічі відбувалися також у Дрогобичі, Львові, Журавні, Нагуєвицях та Стрию. У Польщі, окрім Варшави, також у Перемишлі, Болестрашицях, Лісовій Підкові і Ставіську. Довготривалим досягненням Діалогу двох культур є також українсько-польский щорічник.


Головним ініціатором Діалогу двох культур є Маріуш Ольбромський, письменник, культурний діяч, який багато років виступає з ініціативами популяризації культурної спадщини колишнього польського пограниччя, а також побудови порозуміння між обома народами. Він брав участь у створенні літературних музеїв: Юліуша Словацького в Кшеменці, Юзефа Конрада-Коженьовського в Бердичові, Олександра Фредро в Рудках, а нещодавно виступив з ініціативою заснування Музею Миколая Рея в Журавні на Дністрі. За свою культуротворчу діяльність він був відзначений кількома нагородами, зокрема срібною медаллю Gloria Artis за заслуги перед культурою.