Formularz zgłoszeniowy dla przewodników i edukatorów

 

 


  Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:
  a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425.
  b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
  c) Moje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  - uczestnictwa w kursie dla przewodników i edukatorów Muzeum;
  - promocji działalności Muzeum;
  - ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
  d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
  e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. dział edukacji- odpowiedzialnemu za koordynację kursu dla przewodników i edukatorów, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
  f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
  g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym uczestniczyłam/em w kursie dla przewodników i edukatorów Muzeum lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
  h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
  i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
  - prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
  - prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie do udziału w kursie dla przewodników i edukatorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.