Formularz zgłoszeniowy Mamy Niepodległą! 2019

logotyp akcji Mamy Niepodległą!

Ulica

Imię i nazwisko


Prosimy o wskazanie liczby zamawianych kartek:

90180300450 (maksymalna)

Niniejszym wyrażam chęć przeprowadzenia w ww. placówce akcji społecznej „Mamy Niepodległą!” mając świadomość, że przekazywane kartki pocztowe NIE MAJĄ znaczków pocztowych i nie będą one załączane. Poprzez zgłoszenie deklaruję, że intencją akcji społecznej jest aby możliwie wszystkie zamówione kartki zostały wypełnione i wysłane pocztą tradycyjną do dnia 17 listopada 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w celu: - realizacji akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”; - dokumentacji oraz promocji „Mamy Niepodległą!”; - promocji działalności Muzeum; - ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y*, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.
c) Moje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- realizacji akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”;
- dokumentacji oraz promocji „Mamy Niepodległą!”;
- promocji działalności Muzeum;
- ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący akcję „Mamy Niepodległą!”, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym akcja społeczna „Mamy Niepodległą!” edycja 2018 się zakończyła lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie instytucji do udziału w akcji „Mamy Niepodległą!”