Formularz zgłoszeniowy


  Prosimy o wskazanie liczby zamawianych kartek:

  90180300450

  Niniejszym wyrażam chęć przeprowadzenia w ww. placówce akcji społecznej „Mamy Niepodległą!” mając świadomość, że przekazywane kartki pocztowe NIE MAJĄ znaczków pocztowych i nie będą one załączane. Poprzez zgłoszenie deklaruję, że wszystkie zamówione kartki zostaną wypełnione i wysłane pocztą tradycyjną do dnia 14 listopada 2021 r.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w celu: - realizacji akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”; - dokumentacji oraz promocji „Mamy Niepodległą!”; - promocji działalności Muzeum; - ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.

  Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y*, że:
  a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425.
  b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
  c) Moje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  - realizacji akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”;
  - dokumentacji oraz promocji „Mamy Niepodległą!”;
  - promocji działalności Muzeum;
  - ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
  d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
  e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący akcję „Mamy Niepodległą!”, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
  f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
  g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym akcja społeczna „Mamy Niepodległą!” edycja 2021 się zakończyła lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia. h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
  i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
  - prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
  - prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie instytucji do udziału w akcji „Mamy Niepodległą!”