Klauzula informacyjna RODO – nabór do Młodzieżowej Rady Muzeum

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych;
3) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
a. w celu realizacji zgłoszenia i jego procedowania,
b. w celu wydawania opinii, doradztwa i realizacji projektów przez Młodzieżową Radę Muzeum,
c. w celu organizowania prac Młodzieżowej Rady Muzeum,
d. w celu promocji działalności Muzeum i jego partnerów.
4) Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
a. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
b. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
5) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 3) powyżej.
6) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) organizacji międzynarodowej.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym upłynęła kadencja Młodzieżowej Rady Muzeum, na którą został/a Pan/i powołana/y.
9) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu,
d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Podanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie mojego dziecka do udziału w pracach Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
c) Moje dane osobowe, w tym mój wizerunek będą przetwarzane w następujących celach:
– realizacji rekrutacji do Młodzieżowej Rady Muzeum;
– dokumentacji oraz promocji Młodzieżowej Rady Muzeum ;
– promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
– ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończył się projekt lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
– prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
– prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji do Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.