Klauzula informacyjna RODO

„Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Muzeum, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@muzeumpilsudski.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. wyrażonej zgody., w celach realizacji dorocznej konferencji Forum Edukatorów Muzealnych „Muzea i edukacja w czasach zmian”; dokumentacji oraz promocji ww konferencji; promocji kolejnych konferencji i spotkań dla edukatorów muzealnych i muzealników organizowanych przez współorganizatorów; ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym konferencja się zakończyła, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
9. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konferencji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w konferencji Forum Edukatorów Muzealnych „Muzea i edukacja w czasach zmian”