Opłaty ulgowe i zwolnienia z opłat

ZASADY UDZIELANIA ULG I ZWOLNIEŃ OD OPŁAT ZA BILETY WSTĘPU
DO MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

I. Opłata ulgowa za bilet wstępu na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej

Opłata ulgowa za bilet wstępu na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej przysługuje – za okazaniem nw. dokumentów potwierdzających prawo do ulgi – następującym osobom:

 1. uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom;
 6. honorowym dawcom krwi;
 7. posiadaczom Kart Sąsiada.

II. Zwolnienie z opłat za bilet wstępu na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej

Zwolnienie z opłat za bilet wstępu na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej przysługuje – za okazaniem nw. dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia – następującym osobom:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. weteranom i weteranom poszkodowanym;
 7. dziennikarzom;
 8. członkom Wolontariatu, kolegiów oraz innych ciał doradczych, w tym m.in.: członkom Zespołu Konsultacyjno- Doradczego Klubu Nauczyciela Historii, Rady Muzeum, Młodzieżowej Rady Muzeum, Rady Naukowej Muzeum – wraz z jedną osobą towarzyszącą;
 9. opiekunom osób z niepełnosprawnościami;
 10. przewodnikom i edukatorom, którzy ukończyli kurs przewodnicki organizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i są posiadaczami aktualnego certyfikatu upoważniającego do oprowadzania po Muzeum;
 11. opiekunom grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia – jeden bilet bezpłatny na 15-osobową grupę;
 12. innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum.

III. Inne bilety ulgowe/ zniżkowe

 1. Bilet rodzinny (dotyczy wyłącznie zwiedzania samodzielnego wystawy stałej) od 4 do 6 osób (w tym maksymalnie dwie osoby dorosłe + dzieci powyżej 7. roku życia) – skorzystanie z biletu rodzinnego nie wymaga posiadania Karty Dużej Rodziny, choć posiadacze tej Karty mogą z niego skorzystać jeśli uznają to za korzystne.
 2. Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR; dotyczy wyłącznie zwiedzania samodzielnego wystawy stałej – zakupu biletu w ramach Karty Dużej Rodziny można dokonać tylko w kasach Muzeum;
 3. Bilet grupowy (dotyczy zwiedzania wystawy stałej)– dla członków grupy liczącej minimum 10 osób.

IV. Cennik, ulgi i zwolnienia z opłat dla pozostałych wydarzeń

Na wydarzenia inne niż samodzielne zwiedzanie wystawy stałej, ceny, ulgi i zwolnienia z opłat ustala się indywidualnie dla wydarzenia.

V. Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi lub zwolnienia z opłat

Dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za bilet wstępu na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej są:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta-rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt I ppkt 3 oraz w pkt II ppkt 2;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt I ppkt 4 oraz w pkt II ppkt 1;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM oraz Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. dokumenty potwierdzające wiek;
 10. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt I ppkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 11. legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;
 12. legitymacja prasowa;
 13. karty członkowskie Wolontariatu, kolegiów i ciał doradczych i inne wydane przez Muzeum;
 14. Karta Dużej Rodziny;
 15. legitymacja honorowego dawcy krwi.