Opłaty ulgowe i zwolnienia z opłat

ZASADY UDZIELANIA ULG I ZWOLNIEŃ OD OPŁAT ZA BILETY WSTĘPU DO MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

I. Opłata ulgowa za bilet wstępu na zwiedzanie wystawy stałej oraz dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym

Opłata ulgowa za bilet wstępu na zwiedzanie wystawy stałej oraz dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym przysługuje – za okazaniem nw. dokumentów potwierdzających prawo do ulgi – następującym osobom:

1) uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) kombatantom;

6) honorowym dawcom krwi;

7) posiadaczom Kart Sąsiada lub Klubu Przyjaciół Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

II. Zwolnienie z opłat za bilet wstępu na zwiedzanie wystawy stałej oraz dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym

1. Zwolnienie z opłat za bilet wstępu na zwiedzanie wystawy stałej oraz dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym przysługuje – za okazaniem nw. dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia – następującym osobom:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym;

7) dziennikarzom;

8) członkom Wolontariatu, kolegiów oraz innych ciał doradczych, w tym m.in.: członkom Zespołu Konsultacyjno- Doradczego Klubu Nauczyciela Historii, Rady Muzeum, Młodzieżowej Rady Muzeum, Rady Naukowej Muzeum – wraz z jedną osobą towarzyszącą;

9) opiekunom osób z niepełnosprawnościami;

10) przewodnikom i edukatorom, którzy ukończyli kurs przewodnicki organizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i są posiadaczami aktualnego certyfikatu upoważniającego do oprowadzania po Muzeum;

11) opiekunom grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia – jeden bilet bezpłatny na 15-osobową grupę; w przypadku grup szkolnych lub przedszkolnych – maksymalnie 3 bilety bezpłatne dla opiekunów na grupę;

12) innym osobom na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum.

2. Zwolnienie z opłat za bilet wstępu nie dotyczy oprowadzań przewodnickich/ kuratorskich/ wolontariackich po wystawie stałej na zasadzie „dołącz do grupy” (tzw. spacerów tematycznych), gdzie usługa przewodnicka jest wliczona w cenę biletu (np. „Od Zułowa po Wawel. Śladami Józefa Piłsudskiego z przewodnikiem”). Na tego typu oprowadzania osobom wymienionym w ust. 1 powyżej przysługuje opłata ulgowa.

III. Inne bilety ulgowe/ zniżkowe

1. Bilet rodzinny normalny/ulgowy (dotyczy zwiedzania wystawy stałej oraz dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym; nie dotyczy oprowadzań przewodnickich/kuratorskich/ wolontariackich po wystawie stałej na zasadzie „dołącz do grupy” ) zniżka w wysokości 10% od ceny biletu – dla grupy od 2 do 6 osób (w tym maksymalnie dwie osoby dorosłe + dzieci powyżej 7. roku życia).

2. Bilet normalny/ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR; dotyczy zwiedzania wystawy stałej oraz dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym; nie dotyczy oprowadzań przewodnickich/kuratorskich/wolontariackich po wystawie stałej na zasadzie „dołącz do grupy”) zniżka w wysokości 15% od ceny biletu za okazaniem KDR. Zakupu biletu w ramach oferty dla posiadaczy KDR można dokonać tylko w kasach biletowych Muzeum.

3. Bilet grupowy (dotyczy zwiedzania samodzielnego wystawy stałej i zwiedzania dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym; nie dotyczy oprowadzań przewodnickich/kuratorskich/ wolontariackich po wystawie stałej na zasadzie „dołącz do grupy”) – dla członków grupy liczącej minimum 10 osób.

4. Bilet łączony normalny/ulgowy – bilet łączony na oprowadzanie przewodnickie na zasadzie „dołącz do grupy” po dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym oraz samodzielne zwiedzanie wystawy stałej.

5. Bilet promocyjny łączony normalny/ulgowy/grupowy – przy jednoczesnym zakupie na ten sam dzień: zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność dworku „Milusin” wraz z ogrodem historycznym + zwiedzania samodzielnego lub z przewodnikiem na wyłączność wystawy stałej –zniżka w wysokości 10% od ceny biletu na każde z wydarzeń.

IV. Cennik, ulgi i zwolnienia z opłat dla pozostałych wydarzeń

Na pozostałe wydarzenia ceny, ulgi i zwolnienia z opłat ustala się indywidualnie dla wydarzenia.

V. Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi lub zwolnienia z opłat

Dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za bilet wstępu na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt I ppkt 3 oraz w pkt II ust. 1 ppkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt I ppkt 4 oraz w pkt II ust. 1 ppkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM oraz Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) dokumenty potwierdzające wiek;

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt I ppkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

11) legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;

12) legitymacja prasowa;

13) karty członkowskie Wolontariatu, kolegiów i ciał doradczych i inne wydane przez Muzeum;

14) Karta Dużej Rodziny;

15) legitymacja honorowego dawcy krwi;

16) Karta Sąsiada lub Karta Klubu Przyjaciół Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

VI. Inne postanowienia

1. Ulgi ustawowe, inne zniżki i promocje na bilety nie łączą się, chyba że cennik, regulamin promocji lub inny dokument opublikowany przez Muzeum wyraźnie tak stanowi.

2. W przypadku osób uprawnionych do skorzystania z ulgi, innej zniżki lub promocji na podstawie różnych tytułów – osoby te dokonują wyboru najkorzystniejszej dla siebie ulgi/zwolnienia/ promocji przy zakupie biletu/ów.