Regulamin Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwanej dalej Radą oraz tryb wyboru jej członków zwanych dalej radnymi.
 2. Rada jest reprezentacją młodzieży szkół ponadpodstawowych z aglomeracji warszawskiej.
 3. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, zatwierdzonego przez Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zwanego dalej Muzeum.
 4. Młodzieżowa Rada Muzeum jest projektem partycypacji obywatelskiej młodzieży i ma charakter konsultacyjny wobec Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 5. Rada posługuje się własnym logo.
 6. Siedzibą Rady jest siedziba Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

II. Zakres działalności Młodzieżowej Rady Muzeum

 1. Celem działania Rady jest:
  a) działanie konsultacyjne w stosunku do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
  b) zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących bieżącej działalności Muzeum;
  c) aktywne uczestnictwo w projektach i programach realizowanych przez Muzeum;
  d) rozpowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie uczestnictwa w kulturze wśród młodzieży;
  e) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych i oczekiwań młodzieży wobec instytucji kultury;
  f) promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;
  g) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie aglomeracji warszawskiej.
 2. Rada realizuje swoje cele poprzez:
  a) współpracę z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
  b) współpracę z Klubem Nauczyciela Historii, działającym przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
  c) współpracę z samorządami uczniowskimi oraz organizacjami młodzieżowymi, które zostały zaakceptowane przez Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
  d) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych i instytucji kultury;
  e) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych (wystawy czasowe, eventy, akcje i projekty artystyczne) oraz konkursów;
  f) prowadzenie własnych projektów przy wsparciu Koordynatora.

III. Organizacja Młodzieżowej Rady Muzeum

 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 radnych, w tym minimum 2 przedstawicieli ze szkół i placówek oświatowych w Sulejówku (w wypadku braku kandydatów miejsca te mogą zostać wypełnione przez radnych z innych obszarów aglomeracji warszawskiej), wybieranych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Kadencja Rady trwa 2 lata. Okres kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania się Rady.
 3. W przypadku, gdy do Rady wybrany zostanie uczeń ostatniej klasy liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia (a także ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – w roku szkolnym 2021/2022) jego kadencja kończy się w czerwcu kolejnego roku. Po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem taki uczeń może wspierać pozostałych członków Rady w realizacji rozpoczętych wcześniej projektów.
 4. Po zakończeniu kadencji byli radni mogą brać udział w zebraniach nowej Rady, po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem.
 5. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o następującej treści:
  „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawować rzetelnie i uczciwie oraz godnie reprezentować instytucję kultury, mając na względzie dobro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.
 6. Po złożeniu ślubowania radni otrzymują od Dyrektora Muzeum legitymacje członkowskie. Legitymacje upoważniają radnego i jedną osobę towarzyszącą mu do bezpłatnego wejścia na wystawę stałą oraz bezpłatnego uczestnictwa w niektórych wydarzeniach wskazanych przez Muzeum oraz upoważniają radnego do korzystania z oferty wybranych instytucji kultury, z którymi Muzeum nawiąże współpracę.
 7. Rada obraduje na zebraniach zwoływanych według kalendarza prac przygotowanego przez Koordynatora.
 8. Zebrania Rady zwołuje Koordynator Rady i drogą mailową informuje o tym Przewodniczącego, który najpóźniej na 21 dni przed terminem zebrania zawiadamia radnych o terminie i miejscu zebrania.
 9. Zebrania Rady powinny odbywać się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia).
 10. Dodatkowe zebrania, w razie potrzeby, zwołuje Przewodniczący Rady.
 11. Z inicjatywą podjęcia/realizacji projektu przez Radę może wystąpić każdy radny oraz Koordynator. O podjęciu/realizacji projektu decyduje Rada w głosowaniu zwykłą większością głosów radnych obecnych na posiedzeniu.
 12. Radni za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
 13. Muzeum zapewnia obsługę techniczno-administracyjną i prawną Rady.
 14. Środki finansowe zapewniające realizację celów Rady pochodzą z budżetu Muzeum i są przyznawane adekwatnie do możliwości finansowych Muzeum w danym roku budżetowym.
 15. Muzeum zapewnia pomieszczenia na działalność Rady zgodnie z ustalonymi zasadami.
 16. Prace Rady koordynuje i nadzoruje osoba powołana przez Dyrektora Muzeum, posiadająca odpowiednie kompetencje z zakresu animacji kultury, zwana dalej Koordynatorem.
 17. Zadaniem Koordynatora jest:
  a) wspieranie działań Rady;
  b) opracowanie harmonogramu zebrań;
  c) informowanie Rady o budżecie, dysponowanie nim w uzgodnieniu z Radą i jego rozliczanie;
  d) pośredniczenie w komunikacji między członkami Rady a Muzeum.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Radzie jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenie do Rady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia do Rady można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpilsudski.pl.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Koordynator, dwóch przedstawicieli Muzeum oraz Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, wybierze kandydatów, których zaprosi do udziału w Radzie.
 5. W sytuacji niemożności osiągnięcia konsensusu ostateczną decyzję co do wyboru kandydatów podejmuje Koordynator.
 6. Komisja Rekrutacyjna zawiadamia kandydatów o uzyskanym wyniku kwalifikacji do Rady.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Radzie jest dostarczenie do Muzeum podpisanego druku Oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Radzie i publikację przez Muzeum wizerunku radnego w postaci zdjęć oraz nagrań wideo. Osoba pełnoletnia samodzielnie wypełnia oświadczenie i podpisuje je, zaś w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny kandydata na radnego. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
  a) wystąpienia z Rady;
  b) odwołania;
  c) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady (usprawiedliwienie należy dostarczyć Koordynatorowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ustaleniu przyczyny nieobecności);
  d) nieuzyskania promocji do następnej klasy.
 9. Wystąpienie z Rady z inicjatywy radnego następuje na podstawie pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Koordynatora.
 10. Na wakujące miejsce wybierany jest kandydat, który w wyborach uzyskał kolejne miejsce w rankingu kandydatów do Rady, o ile wyrazi zgodę na objęcie mandatu, a w razie jego rezygnacji kolejny według ustalonego schematu. W razie uzasadnionej potrzeby Koordynator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego nowego naboru wedle procedury określonej w pkt. IV ust. 2-7.
 11. Rada wybiera Przewodniczącego spośród członków Rady nie wcześniej niż na trzecim spotkaniu, bezwzględną większością głosów, w obecności ⅔ składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 12. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
  a) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
  b) przygotowywanie raportów z działalności Rady;
  c) pośredniczenie w komunikacji między członkami Rady a Koordynatorem;
  d) reprezentowanie Rady na zewnątrz.
 13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego członek Rady.
 14. Rada może odwołać Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej ⅕ regulaminowego składu Rady. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady rozpatruje się na kolejnych obradach następujących po tych, na których zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 miesięcy. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o jego odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.
 15. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego, Rada wybiera nowego Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w obecności ⅔ składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 16. Odwołany Przewodniczący pełni obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej kadencji pełni obowiązki do czasu powołania Przewodniczącego kolejnej kadencji.

V. Prawa i obowiązki radnych

 1. Do zadań radnych należy:
  a) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu;
  b) przedstawianie opinii na temat bieżącej działalności Muzeum;
  c) reprezentowanie interesów młodzieży w kontakcie z instytucjami kultury;
  d) aktywne angażowanie się w działania Rady;
  e) utrzymywanie relacji z samorządami uczniowskimi, których przedstawiciele wyrażają chęć współpracy z Radą, przyjmowanie ich uwag i postulatów;
  f) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i charytatywnym;
  g) informowanie o każdorazowej zmianie danych osobowych.
 2. Radni mają prawo:
  a) wybrać spośród swojego grona jedną osobę, która obejmie stanowisko Przewodniczącego Rady;
  b) zgłaszać wnioski, opinie, postulaty i inicjatywy związane z realizacją celów działalności Rady;
  c) składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady i Muzeum;
  d) brać udział w konkursach, konferencjach i szkoleniach na zasadach określonych przez organizatorów,
  e) Muzeum może zawrzeć porozumienie o wolontariacie z radnym, na podstawie którego zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

VI. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
  3) Administrator przetwarzana dane osobowe w następujących celach:
  a. w celu realizacji zgłoszenia i jego procedowania,
  b. w celu wydawania opinii, doradztwa i realizacji projektów przez Radę Młodzieżową Muzeum,
  c. w celu organizowania prac Rady Młodzieżowej Muzeum,
  d. w celu promocji działalności Muzeum i jego partnerów.
  4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  a. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  b. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  c. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 3) powyżej.
  6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
  7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
  8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym upłynęła kadencja Rady Młodzieżowej Muzeum, na którą został/a Pan/i powołana/y, w przypadku udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody.
  9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
  10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują członkom Rady następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
  b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu;
  d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w pracach Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.