Regulamin sprzedaży, rezerwacji oraz zwiedzania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Szczególne zasady obowiązujące w czasie epidemii

§ 1. Definicje

SPRZEDAWCA: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku adres: Al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek posiadające NIP 8222284551 oraz numer REGON 141773282, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr 80/2008, zwane dalej także „Muzeum”;

BILET/WEJŚCIÓWKA – dokument uprawniający do korzystania z oferty biletowanej Muzeum;

BILET ELEKTRONICZNY – bilet wysyłany jako załącznik w pliku PDF w wiadomości e-mail;

DANE KUPUJĄCEGO (ZAMAWIAJĄCEGO) – dane Kupującego niezbędne do realizacji procesu zakupu: obowiązkowo adres e-mail, opcjonalnie imię i nazwisko oraz telefon;

DANE DOSTAWY – dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówionych produktów: imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres-email Odbiorcy, numer telefonu Odbiorcy;

DANE DO FAKTURY – imię i nazwisko lub nazwa Nabywcy, numer NIP (tylko dla podmiotów gospodarczych), adres Nabywcy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

DOSTAWA – usługa przewozowa dokonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z określeniem kosztów wymienionych w cenniku dostaw znajdującym się na stronie bilety.muzeumpilsudski.pl;

DOWÓD ZAKUPU/DOKUMENT SPRZEDAŻY – paragon fiskalny, paragon internetowy, faktura;

KASA BILETOWA (KASA) – miejsce stacjonarnej sprzedaży Oferty Biletowanej i Produktów oraz wydawania bezpłatnych Wejściówek na wydarzenia bezpłatne. Kasa Biletowa mieści się w holu budynku głównego Muzeum. Aktualne dni i godziny otwarcia Kasy są podane na stronie internetowej Muzeum. Kasa jest zamykana na godzinę przed zamknięciem wystawy stałej lub w momencie rozpoczęcia innego wydarzenia stacjonarnego biletowanego, jeżeli wydarzenie rozpoczyna się później. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze. Informacja o rodzajach obsługiwanych kart dostępna jest przy kasach oraz na stronie internetowej Muzeum.

KLIENT – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca lub zamierzająca korzystać z Systemu Sprzedaży, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej dzielnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KONTO UŻYTKOWNIKA – konto w Systemie Sprzedaży, w którym przechowywane są dane o Użytkownikach, umożliwiające Użytkownikom Sklepu internetowego m. in. skrócenie procesu zakupowego, przegląd historii Zamówień, zarządzanie Danymi do faktur;

KOSZYK – wirtualne miejsce dodawania wybranych produktów w celu dokonania zakupu;

KUPUJĄCY – Klient realizujący proces zakupu, może być jednocześnie Użytkownikiem;

LINK DO PŁATNOŚCI – elektroniczne przekierowanie do płatności za Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności internetowych;

LOGOWANIE – wpisanie danych (loginu i hasła) ustalonych podczas rejestracji konta, w celu dostępu do funkcji oferowanych przez konto Użytkownika;

NABYWCA – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, na których dane zostaje wystawiona faktura lub paragon;

ODBIORCA PRZESYŁKI – osoba wskazana jako adresat przesyłki;

OFERTA BILETOWANA – zwiedzanie wystaw oraz wszystkie wydarzenia stacjonarne i online organizowane przez Muzeum i wymagające posiadania Biletu;

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym lub/i w Kasie biletowej Muzeum rzecz ruchoma (towar) lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

PRZESYŁKA – produkty skompletowane i spakowane zgodnie ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem, przekazane do Dostawy;

REGULAMIN – Regulamin Sprzedaży, Rezerwacji oraz Zwiedzania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;

REJESTRACJA KONTA – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika poprzez podanie niezbędnych danych oraz samodzielne ustalenie loginu i hasła;

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – Sklep internetowy prowadzony przez Muzeum, dostępny pod adresem bilety.muzeumpilsudski.pl, sprzedający Bilety i Produkty za pośrednictwem internetu, umożliwiający zakupy 24 godziny/dobę 7 dni w tygodniu;

SYSTEM SPRZEDAŻY – elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży umożliwiający rezerwację lub/i zakup Biletów i Produktów oferowanych przez Muzeum stacjonarnie, w Sklepie internetowym lub e-mailowo za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

UŻYTKOWNIK – osoba, która zarejestrowała konto w Systemie Sprzedaży, może być jednocześnie Kupującym;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Zamawiającego oznaczone indywidualnym numerem, składane za pomocą Systemu Sprzedaży i prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu lub Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rezerwacji, sprzedaży oferty Muzeum oraz zwiedzania kompleksu muzealnego i uczestnictwa w wydarzeniach stanowiących ofertę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku (05-070), Aleja Piłsudskiego 29, NIP: 8222284551 i REGON: 141773282.
2. Informacje dotyczące oferty Muzeum:
a) Wystawa stała – wystawa poświęcona życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, znajdująca się w budynku głównym Muzeum;
b) Wydarzenia stacjonarne – wydarzenia organizowane przez Muzeum;
c) Wydarzenia online – wydarzenia organizowane przez Muzeum odbywające się w internecie za pośrednictwem m. in. internetowych platform komunikacyjnych, platform do wideokonferencji, mediów społecznościowych i in.;
d) Oferta edukacyjna – zajęcia przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Szczegółowy regulamin dotyczący oferty edukacyjnej znajduje się na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Edukacja”.
e) Oferta Produktów – oferta towarów i usług, w szczególności wydawnictwa i pamiątki muzealne sprzedawane w Kasie Biletowej Muzeum oraz Sklepie internetowym. Oferta Produktów dostępnych w Sklepie i w Kasie może się różnić pod względem rodzaju asortymentu i cen. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie i Kasie są cenami detalicznymi brutto określonymi w polskich złotych (PLN) i zawierają podatki.
3. Wstęp do budynku głównego jest nieodpłatny i nie wymaga posiadania Biletu. Wstęp na wystawę stałą jest odpłatny i wymaga posiadania Biletu. Wydarzenia stacjonarne i online mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Informacja o odpłatności poszczególnych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Muzeum.
4. Dworek „Milusin” wraz z otaczającym ogrodem historycznym z powodu prac remontowych jest czasowo wyłączony z bieżącej oferty Muzeum. Dworek i ogród historyczny można zwiedzać tylko w wybranych terminach w ramach organizowanych wydarzeń.
5. Środa jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej. Brak opłat nie dotyczy usług dodatkowych np. usługi przewodnickiej, które są płatne wg cennika.
6. Bilety ulgowe uprawniają do wstępu na zwiedzanie lub wydarzenia wyłącznie z ważnym dokumentem poświadczającym prawo do ulgi.
7. Regulamin, szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń, cennik Biletów i usług (podane w polskich złotych) z uprawnieniami do ulg, dni i godziny otwarcia Muzeum, informacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dodatkowe informacje dla zwiedzających są dostępne na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumpilsudski.pl, w Kasie Muzeum lub pod numerem telefonu: 22 77 88 000.
8. Dział Obsługi Odwiedzających jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, kontakt telefoniczny: 22 77 88 000, kontakt e-mailowy: info@muzuempilsudski.pl.
9. Wejście na teren kompleksu Muzeum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Korzystanie ze Sklepu internetowego i Systemu Sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Operatorem systemu płatności internetowych jest PayU S.A.

§ 3. Zasady zakupu Biletów i Produktów w Sklepie internetowym

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości i ofercie Sklepu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego uprzedzania Kupujących i Użytkowników oraz do czasowego zawieszenia działania Sklepu.
2. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności do przeglądania Oferty Produktów niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową typu np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz skrzynka poczty elektronicznej z aktywnym adresem e-mail.
3. Muzeum nie odpowiada za błędy w wyświetlaniu i działaniu Sklepu wynikające z problemów lub braków technicznych z przyczyn niezależnych od Muzeum lub z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. stabilność połączenia internetowego, przerwy u dostawców usług teleinformatycznych, korzystanie z nieaktualnego oprogramowania czy wersji przeglądarki internetowej przez Kupującego).
4. Muzeum zastrzega, że korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt Kupującego. Muzeum nie gwarantuje, że będzie przebiegało bez błędów, wad czy przerw.
5. Muzeum nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego działania Sklepu lub jego czasowej niedostępności.
6. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący ma możliwość zakupu Biletów (i usług związanych ze zwiedzaniem i wydarzeniami), Produktów, a także pobierania bezpłatnych Wejściówek na wydarzenia bezpłatne.
7. Zakup Biletu lub Produktu oraz pobranie bezpłatnych Wejściówek w Sklepie internetowym można zrealizować:
a) bez rejestracji (zakładania) Konta Użytkownika – każdy zakup wymaga osobnego podania danych niezbędnych do zakupu;
b) z rejestracją (założeniem) Konta Użytkownika.
8. Rejestracja Konta Użytkownika polega na tym, że Kupujący wprowadza Dane Kupującego niezbędne do zakupu tylko raz podczas rejestracji. Po zalogowaniu na swoje konto, jego Dane są zapamiętane przez System Sprzedaży, co skraca proces zakupowy przy kolejnych zakupach dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych w formularzach. Użytkownik może również zapisać na swoim koncie Dane dostawy i Dane do faktur, dowolnie nimi zarządzać, przeglądać historię swoich wcześniejszych Zamówień.
9. Użytkownik po rejestracji otrzymuje na adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta Użytkownika.
10. Użytkownik ma możliwość samodzielnej wielokrotnej zmiany hasła, a także odzyskania hasła w przypadku jego zapomnienia lub utraty.
11. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Muzeum o usunięcie Konta Użytkownika.
12. Muzeum zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych Kont Użytkowników, tzn. takich, na które nie logowano się co najmniej od 2 lat.
13. Informacje o Ofercie biletowanej i Ofercie Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz statusie realizacji Zamówienia można uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 pod adresem e-mail info@muzeumpilsudski.pl (Oferta biletowana) lub sklep@muzeumpilsudski.pl (Oferta Produktów) bądź pod numerem telefonu 22 77 88 000.
14. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin realizacji Zamówień lub/i kontaktu ze Sklepem, o czym poinformuje na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpilsudski.pl.
15. W celu dokonania zakupu w Sklepie internetowym, Kupujący musi złożyć zamówienie w następujących krokach:
a) dodać Bilety na wybrane wydarzenie lub/i wybrane Produkty do Koszyka oraz wskazać ich ilości;
b) wybrać sposób dostawy;
c) zarejestrować Konto Użytkownika lub wybrać opcję zakupu bez Rejestracji;
d) podać dane niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia tj. Dane Kupującego, a w przypadku zakupu Produktu, dodatkowo Dane dostawy;
e) w przypadku potrzeby otrzymania faktury za zakup (zawsze dla podmiotów gospodarczych), zaznaczyć opcję faktury i podać Dane do faktury;
f) zaakceptować Regulamin;
g) potwierdzić Zamówienie (wybór Biletów lub/i Produktów, sposobu dostawy, wartości całości Zamówienia) przyciskiem „Kupuję i płacę”;
h) od momentu dodania pierwszej pozycji do Koszyka, Kupujący ma 30 minut na skompletowanie Zamówienia. Jeśli przed upływem tego czasu Kupujący nie zaakceptuje Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, wszystkie pozycje dodane do Koszyka zostaną z niego automatycznie usunięte i proces trzeba będzie powtórzyć;
i) po akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do strony internetowego systemu płatności oraz równocześnie wysyłana jest wiadomość (na adres e-mail podany w procesie składania Zamówienia) o utworzeniu Zamówienia oraz link do płatności;
j) od chwili akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” zaczyna odliczać się czas 30 minut, w którym Kupujący musi opłacić Zamówienie przez internetowy system płatności (po bezpośrednim przekierowaniu ze strony Sklepu lub korzystając z linku przesłanego w wiadomości e-mail);
k) brak zapłaty przed upływem 30 minut od momentu akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” spowoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, a wybrane Bilety lub/i Produkty wrócą do Sklepu;
l) po poprawnym opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailowe potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Muzeum z dołączonym Dokumentem sprzedaży (paragon internetowy lub faktura) w pliku PDF, a w przypadku zakupu Biletu – dodatkowo z załączonym Biletem elektronicznym w pliku PDF. Wiadomość z potwierdzeniem jest wysyłana w ciągu 30 minut od rejestracji płatności przez Muzeum.
16. W przypadku pobierania za pośrednictwem Sklepu bezpłatnych Wejściówek na wydarzenia bezpłatne, natychmiast po akceptacji Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, na adres e-mail Kupującego podany w procesie składania Zamówienia, wysyłana jest wiadomość z załączonym bezpłatnym Biletem elektronicznym w pliku PDF.
17. Po otrzymaniu Biletu lub bezpłatnej Wejściówki, należy niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność Biletu: rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny, a w przypadku niezgodności w którymkolwiek z ww. punktów, niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
18. W przypadku stwierdzenia nieotrzymania we wskazanym czasie wiadomości zawierającej Dokument sprzedaży, opłacony Bilet lub bezpłatną Wejściówkę, bądź link do wydarzenia online, należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM i inne smart foldery w skrzynce e-mail wskazanej w procesie zakupu. Jeżeli brak w każdym z wymienionych folderów, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających info@muzeumpilsudski.pl (dla Oferty biletowanej) lub ze Sklepem sklep@muzeumpilsudski.pl (dla Oferty Produktów).
19. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta przyciskiem „Kupuję i płacę” (wybór Biletów lub/i Produktów, sposobu dostawy, wartości całości Zamówienia), stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta w formie wiadomości e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Muzeum. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient nie może dokonywać zmian w Zamówieniu.
20. Zamówienia Produktów są realizowane przez Sklep internetowy w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Opłacone Zamówienie jest kierowane do realizacji (tj. kompletowania, pakowania i wysyłki) w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Muzeum.
21. Jeżeli z nieprzewidzianych przyczyn termin realizacji Zamówienia byłby dłuższy, niż określony powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i indywidualnie ustali realny termin realizacji, bądź rezygnację z Zamówienia i zwrot wniesionej opłaty.
22. W przypadku braku możliwości realizacji całości Zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, anuluje Zamówienie i w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Muzeum zwróci wniesioną opłatę.
23. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja Zamówienia obejmująca wyłącznie dostępne Produkty i odpowiedni częściowy zwrot wniesionej opłaty;
b) anulowanie całości Zamówienia i zwrot wniesionej opłaty.
24. Sklep internetowy realizuje wyłącznie Zamówienia do wagi 10 kg. Zamówienia powyżej tej wagi są traktowane jako niestandardowe i wymagają wcześniejszego kontaktu ze Sprzedawcą na adres e-mail sklep@muzeumpilsudski.pl. Sprzedawca musi osobno wycenić koszty dostawy cięższej przesyłki.
25. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu w Sklepie internetowym obejmującego niestandardowe Zamówienie, którego Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować lub dostarczyć, Sprzedawca anuluje zamówienie i zwróci Kupującemu wpłacone środki w całości.
26. Zamówienie niestandardowe to w szczególności zamówienia ponadgabarytowe, o wadze przekraczającej 10 kg, na dużą ilość produktu, wymagające specjalnego opakowania lub osobnej wyceny kosztów dostawy. Zamówienia niestandardowe nie są obsługiwane za pośrednictwem Sklepu internetowego. Można je zgłaszać wyłącznie bezpośrednio na adres e-mail sklep@muzeumpilsudski.pl. Sprzedawca indywidualnie potwierdzi możliwość realizacji Zamówienia oraz ustali warunki i termin płatności, a także sposób i termin dostawy.
27. Zamówienia niestandardowe należy opłacić w sposób i w terminie określonym przez pracownika Działu Obsługi Odwiedzających.
28. Faktury, faktury korygujące i paragony internetowe (niefiskalne) dokumentujące zakup w Sklepie, wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
29. Jeśli potrzeba wystawienia faktury została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
30. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie poprawności wprowadzanych Danych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania w procesie zakupu nieprawidłowych lub nieprawdziwych Danych.
31. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
32. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych lub niepełnych danych.
33. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
34. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 4. Zasady rezerwacji i sprzedaży Biletów na zwiedzanie samodzielne wystawy stałej oraz na wydarzenia stacjonarne i online płatne i bezpłatne

1. Bilety indywidualne na zwiedzanie samodzielne (bez przewodnika) obowiązują dla zwiedzających indywidualnych oraz grup zorganizowanych do 9 osób i dotyczą zwiedzania wystawy stałej oraz płatnych wydarzeń stacjonarnych i online.
2. Bilety grupowe na zwiedzanie wystawy stałej obowiązują dla grup zorganizowanych od 10 osób.
3. Na wydarzenia bezpłatne obowiązują bezpłatne Bilety (Wejściówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie Wejściówki na wydarzenie bezpłatne stacjonarne oraz jedną Wejściówkę na wydarzenie bezpłatne online.
4. Zakup Biletów jest możliwy, pod warunkiem ich dostępności, w Kasie Biletowej, przez Sklep internetowy lub w drodze rezerwacji e-mailowej za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością Biletów na poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży, tj. online w Sklepie, w Kasie Muzeum, w drodze rezerwacji e-mailowej.
5. Brak dostępności Biletów w Sklepie internetowym nie jest równoznaczny z brakiem Biletów w Kasie Muzeum.
6. Zakup Biletów lub pobranie Wejściówek na zwiedzanie samodzielne i wydarzenia stacjonarne poprzez Sklep internetowy są możliwe – pod warunkiem ich dostępności – najpóźniej na 90 minut przed rozpoczęciem zwiedzania. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia dystrybucji Biletów/Wejściówek, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia.
7. Zakup Biletów lub pobranie Wejściówek na wydarzenia online poprzez Sklep internetowy jest możliwy – pod warunkiem ich dostępności – najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia dystrybucji Biletów/Wejściówek, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia.
8. Bilety kupowane poprzez Sklep internetowy należy opłacić zgodnie z zasadami opisanymi w § 3.
9. W przypadku zakupu Biletów w drodze rezerwacji e-mailowej za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających, zarezerwowane bilety należy opłacić w terminie wskazanym przez Muzeum:
a) poprzez system płatności internetowych po otrzymaniu linku do płatności na adres e-mail podany w procesie rezerwacji lub
b) przelewem na numer rachunku bankowego Muzeum, po wcześniejszym potwierdzeniu takiej możliwości przez Muzeum.
10. Brak zapłaty we wskazanych w punktach 8 i 9 terminach, spowodowuje automatyczne anulowanie Zamówienia i powrót Biletów do puli wolnych miejsc.
11. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić przed dokonaniem zakupu Biletów w Kasie lub w formularzu zakupu w Sklepie internetowym, bądź w momencie rezerwacji e-mailowej przed dokonaniem płatności.
12. Jeśli potrzeba wystawienia faktury została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Faktury, faktury korygujące i inne dokumenty sprzedaży są dostarczane droga e-mailową.
14. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty za zrealizowane usługi, Muzeum będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
15. Nie ma możliwości wystawienia faktury dla podmiotu gospodarczego do paragonu fiskalnego, na którym nie zamieszczono NIP tego podmiotu. NIP musi zostać podany przed realizacją sprzedaży.
16. Obowiązkiem Kupującego lub/i rezerwującego jest sprawdzenie poprawności wprowadzanych Danych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania w procesie rezerwacji lub zakupu nieprawidłowych lub nieprawdziwych Danych Kupującego lub/i rezerwującego.
17. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po otrzymaniu przez Muzeum płatności przed upływem wyznaczonego terminu i we wskazanej formie.
18. W ciągu 30 minut po otrzymaniu/rejestracji płatności lub pobraniu bezpłatnych Biletów (Wejściówek), System Sprzedaży generuje Bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik PDF na adres e-mail podany w procesie zakupu lub rezerwacji. W tej samej wiadomości wysyłany jest również w pliku PDF Dokument sprzedaży, tj. paragon internetowy lub faktura, z zastrzeżeniem ust. 11.
19. W przypadku wydarzeń online, po otrzymaniu płatności lub pobraniu bezpłatnych Biletów (Wejściówek), na adres e-mail podany w procesie zakupu lub rezerwacji zostanie wysłana dodatkowa wiadomość zawierająca link z dostępem do wydarzenia oraz informacje organizacyjne na temat wymaganego sprzętu, sposobu połączenia i dodatkowych materiałów niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu. Wiadomość zawierająca link z dostępem do wydarzenia zostanie wysłana najpóźniej na 24 godziny przed terminem wydarzenia.
20. W przypadku stwierdzenia nieotrzymania wiadomości e-mailowej zawierającej opłacony Bilet i Dokument sprzedaży lub bezpłatną Wejściówkę, bądź link z dostępem do wydarzenia online, należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM i inne smart foldery w skrzynce e-mail wskazanej w procesie zakupu lub rezerwacji. Jeżeli brak wiadomości e-mailowej w każdym z wymienionych folderów, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
21. Po otrzymaniu Biletu lub bezpłatnej Wejściówki, należy niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność Biletu: rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny, a w przypadku niezgodności w którymkolwiek z ww. punktów, niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
22. Bilety na zwiedzanie i wydarzenia stacjonarne należy okazać pracownikowi Muzeum w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego (np. telefonu) przed rozpoczęciem zwiedzania lub wydarzenia.

§ 5. Zasady rezerwacji usługi zwiedzania z przewodnikiem na wyłączność

1. Usługa zwiedzania z przewodnikiem wystawy stałej lub/i ogrodu historycznego nie jest wliczona w cenę Biletu i wymaga zakupienia usługi przewodnickiej.
2. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika nie może liczyć więcej niż 15. osób. Grupy liczącej więcej niż 15 osób będą dzielone na mniejsze.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób w grupie w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Aktualne informacje dot. liczby osób w grupie znajdują się na stronie internetowej Muzeum.
4. Do oprowadzania po wystawie stałej i ogrodzie historycznym upoważnieni są wyłącznie przewodnicy, którzy ukończyli kurs przewodnicki przeprowadzony przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, otrzymali certyfikat oraz legitymują się identyfikatorem wydanym przez Muzeum.
5. Osoba oprowadzająca grupę i nieposiadająca identyfikatora, zostanie wyproszona z terenu Muzeum.
6. Usługę zwiedzania z przewodnikiem można zamówić:
1) za pośrednictwem Muzeum: kontaktując się z Działem Obsługi Odwiedzających poprzez adres e-mail: rezerwacje@muzeumpilsudski.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 77 88 000; usługa jest świadczona na następujących zasadach:
a) Koszt usługi zwiedzania z przewodnikiem zamawianej za pośrednictwem Muzeum określony jest w cenniku znajdującym się na stronie internetowej Muzeum.
b) Zamówienie usługi zwiedzania z przewodnikiem za pośrednictwem Muzeum jest możliwe pod warunkiem dostępności przewodnika, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
c) Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w języku polskim. Oprowadzanie w innym języku uzależnione jest od dostępności przewodnika.
d) Płatności za usługę zwiedzania z przewodnikiem należy dokonać w terminie wskazanym przez Muzeum, poprzez system płatności internetowych po otrzymaniu linku do płatności na adres e-mail wskazany w procesie Zamówienia lub w inny wskazany przez Muzeum sposób.
e) W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z przewodnikiem zamówionym za pośrednictwem Muzeum zwiedzanie:
 ulega skróceniu o czas spóźnienia – w przypadku wystawy stałej przy spóźnieniu do 60 minut, w przypadku ogrodu historycznego przy spóźnieniu do 30 minut;
 ulega anulowaniu – w przypadku wystawy stałej przy spóźnieniu powyżej 60 minut, w przypadku ogrodu historycznego przy spóźnieniu powyżej 30 minut Grupa może zwiedzić wystawę stałą samodzielnie lub z wykorzystaniem audioprzewodników.
f) W przypadku niestawienia się lub dłuższego spóźnienia (powyżej 15 minut) przewodnika zamówionego za pośrednictwem Muzeum, zwiedzający mogą:
– w przypadku wystawy stałej zwiedzić wystawę samodzielnie, z wykorzystaniem audioprzewodników oraz ubiegać się o zwrot kosztu usługi zwiedzania z przewodnikiem (bez możliwości zwrotu kosztów Biletów wstępu na wystawę) lub zrezygnować ze zwiedzania i ubiegać się o zwrot opłaty za Bilety i usługę przewodnicką
– w przypadku ogrodu historycznego ubiegać się o zwrot opłaty za Bilety i usługę przewodnicką.
2) kontaktując się bezpośrednio z certyfikowanymi przewodnikami, których lista dostępna jest na stronie internetowej Muzeum: usługa jest świadczona na następujących zasadach:
a) Koszt usługi zwiedzania z przewodnikiem zamawianej bezpośrednio u certyfikowanego przewodnika ustalany jest bezpośrednio z przewodnikiem i Muzeum nie ma wpływu na jego wysokość.
b) W przypadku spóźnienia na zwiedzanie z przewodnikiem zamówionym bezpośrednio u certyfikowanego przewodnika, przebieg i czas oprowadzania przewodnik ustala z pracownikiem Działu Obsługi Odwiedzających.
c) Grupa powyżej 5 osób (nie wliczając przewodnika) może być oprowadzana jedynie z użyciem sprzętu do oprowadzania zorganizowanego – tzw. zestaw tourguide. Przewodnik certyfikowany może wejść do Muzeumz własnym sprzętem. Muzeum udostępnia zestaw tourguide po dokonaniu uprzedniej rezerwacji w Dziale Obsługi Odwiedzających i uiszczeniu opłaty podanej w cenniku za zestaw tourguide dla wszystkich uczestników;
d) W przypadku oprowadzania grupy powyżej 5, osób przewodnik lub organizator grupy zobowiązany jest do: poinformowania o wizycie Dział Obsługi Odwiedzających na minimum 3 dni robocze przed wizytą; sprawdzenia dostępności, zarezerwowania oraz uiszczeniu opłaty za zestaw tourguide (w przypadku korzystania ze sprzętu Muzeum podczas wizyty).
e) Grupa zobowiązana jest do zakupu Biletów lub pobrania bezpłatnych Biletów (Wejściówek) zgodnie z Regulaminem.
7. Używanie zestawów głośnomówiących podczas oprowadzania po wystawie stałej jest zabronione.

§ 6. Koszty, sposoby i terminy Dostawy

1. Bilety i bezpłatne Wejściówki zakupione/pobrane za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających są dostarczane wyłącznie w formie Biletu elektronicznego w wiadomości e-mail.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty Dostawy Produktu są wskazywane i automatycznie doliczane do Zamówienia w procesie zakupu na stronie Sklepu internetowego, bądź w korespondencji mailowej, w przypadku Zamówień niestandardowych.
3. Koszty Dostawy mogą się różnić w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu Dostawy.
4. Sposoby i ceny Dostawy są podane na stronie Sklepu internetowego bilety.muzeumpilsudski.pl.
5. Sprzedawca może oferować kilka różnych lub tylko jeden sposób dostawy w zależności od Produktu.
6. Sprzedawca nie dopuszcza Dostawy za pobraniem.
7. Koszt Dostawy jest określany dla całego Zamówienia, na które może składać się kilka Produktów. Złożenie kilku osobnych Zamówień wymaga każdorazowo osobnej opłaty za Dostawę.
8. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostawę Produktu, korzystając z usług firm kurierskich.
9. Sprzedawca dostarcza Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski i nie realizuje Zamówień z Dostawą poza granice kraju. W przypadku Zamówień z Dostawą poza granice Polski, Sprzedawca anuluje Zamówienie i zwróci Kupującemu wpłacone środki w całości.
10. Termin realizacji Zamówienia przez Muzeum nie obejmuje czasu niezbędnego na Dostawę Przesyłki do Klienta/Odbiorcy przez kuriera.
11. Sprawdzenie stanu Przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
12. W przypadku zwrotu Przesyłki do Sprzedawcy (zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej) z powodu niepodjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub podania przez Kupującego błędnych/niepełnych Danych Dostawy, Kupujący musi opłacić dodatkowy koszt ponownej Dostawy na zasadach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą. Jeżeli Kupujący nie opłaci ponownej Dostawy, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Kupującemu wyłącznie opłatę za Produkty pomniejszoną o koszt pierwszej Dostawy i koszt zwrotu do Muzeum (wg cennika firmy kurierskiej).
13. Niedostarczenie Przesyłki z powodu podania przez Kupującego błędnych lub niepełnych Danych dostawy nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu kosztów Dostawy.
14. W przypadku, gdy Zamówienie zostanie nieprawidłowo skompletowane z winy Sprzedawcy, Sprzedawca odbierze od Kupującego pomylony Produkt oraz wyśle właściwy na swój koszt.

§ 7. Zwroty Biletów, usług powiązanych z wydarzeniami i reklamacje

1. Osobie będącej Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, która zakupiła Bilety przez Sklep internetowy lub w drodze rezerwacji e-mailowej (Umowa sprzedaży zawarta na odległość) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. z 2020 r. poz. 287 (podstawa prawna: art. 38 pkt 12 tej ustawy).
2. Zwrot Biletów indywidualnych na zwiedzanie samodzielne, zestaw tourguide oraz na wydarzenia stacjonarne i online jest możliwy nie później niż na 3 dni przed oznaczoną na Bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia. Uiszczona opłata za Bilety podlega zwrotowi w całości. Bilety na zwiedzanie samodzielne indywidualne oraz wydarzenia zakupione na mniej niż 3 dni przed oznaczoną na Bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia nie podlegają zwrotowi.
3. Zwrot Biletów grupowych jest możliwy najpóźniej w dniu zwiedzania przed godziną wskazaną na Bilecie.
4. Rezygnacja z zakupionej za pośrednictwem Muzeum usługi przewodnickiej jest możliwa nie później niż na 5 dni przed ustaloną datą usługi. Uiszczona opłata za usługę podlega zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi przewodnickiej na mniej niż 5 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
5. Rezygnacja z zakupionej usługi edukacyjnej jest możliwa nie później niż na 5 dni przed ustalonym dniem świadczenia usługi edukacyjnej. Uiszczona opłata za usługę podlega zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi edukacyjnej na mniej niż 5 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
6. Zwroty i rezygnacje należy zgłaszać poprzez adres e-mail: zwroty@muzeumpilsudski.pl. Wniosek o zwrot opłaty powinien zawierać co najmniej następujące informacje: numer rezerwacji lub Zamówienia, nazwa wydarzenia, data i godzina zwiedzania lub usługi, liczba zwracanych Biletów, numer Dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).
7. W przypadku bezpłatnego zwiedzania oraz bezpłatnych wydarzeń stacjonarnych i wydarzeń online, zwrot bezpłatnych Wejściówek jest możliwy do momentu rozpoczęcia wydarzenia.
8. W przypadku opłat dokonanych przelewem lub przez system płatności elektronicznych, zwroty będą dokonywane na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zwrotu lub rezygnacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.
9. W przypadku opłat dokonanych w Kasie Biletowej Muzeum, w celu uzyskania zwrotu należy zgłosić się, z zachowaniem terminu określonego w § 7. ust. 2 i 4 do Kasy Muzeum, zwrócić Bilet i okazać oryginał Dowodu zakupu (w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym).
10. W uzasadnionych przypadkach, Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji, a także prawo do odwołania wydarzenia.
11. W przypadku odwołania wydarzenia przez Muzeum, zwrotowi podlegają wszystkie wniesione opłaty w pełnej wysokości.
12. Przy zakupie lub rezerwacji Biletów na tę samą datę zarówno na zwiedzanie, jak i inne wydarzenia z oferty Muzeum, należy wziąć pod uwagę godziny ich rozpoczęcia i czas trwania/zwiedzania, aby uniknąć kolizji terminów. Zaplanowanie wizyty w sposób, w który dochodzi do kolizji terminów, nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu.
13. Brak dostępności audioprzewodnika lub niedziałający audioprzewodnik nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu Biletu.
14. W przypadku pogarszających się warunków atmosferycznych w stopniu umiarkowanym – np. lekki deszcz – (jeśli nie uniemożliwia to odbycia się wydarzenia) Muzeum decyduje o odwołaniu lub kontynuowaniu wydarzenia, które odbywa się na zewnątrz. W przypadku podjęcia decyzji o nieodwołaniu wydarzenia, uczestnikowi nie przysługuje zwrot Biletów z uwagi na warunki pogodowe.
15. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Muzeum należy zgłaszać w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: info@muzeumpilsudski.pl. Reklamacje można składać terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, którego dotyczy reklamacja. Muzeum rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.

§ 8. Reklamacja Produktu

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
3. Reklamacje Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: sklep@muzeumpilsudski.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej numer Dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), numer Zamówienia (dla zakupów dokonanych w Sklepie), adres e-mail do kontaktu, informację jakiego Produktu dotyczy reklamacja oraz opis i datę wystąpienia wady. Składając reklamację Kupujący może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia jej otrzymania przez Muzeum. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. Klient, który zgłasza reklamację Produktu, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek i dołączyć Dowód zakupu (oryginał paragonu w przypadku sprzedaży dokumentowanej paragonem fiskalnym). Muzeum nie odbiera przesyłek za pobraniem.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi koszt odesłania do Muzeum reklamowanego towaru (wysokość poniesionego przez Klienta kosztu musi być udokumentowana i powinna być możliwie najniższa). Kwota zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. W przypadku braku udokumentowania kwoty poniesionej przez Klienta w związku z odesłaniem towaru do Muzeum zwrócona zostanie kwota do wysokości najniższej opłaty za Dostawę towarów dostępnej w ofercie.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
8. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta – Sprzedawca dokona wymiany reklamowanego Produktu na pełnowartościowy i odeśle Produkt na własny koszt. W przypadku możliwości naprawy reklamowanego Produktu i o ile Klient zażądał takiej naprawy Sprzedawca dokona naprawy Produktu i odeśle Produkt na własny koszt do Klienta. Jeżeli w danym przypadku nie będzie obiektywnej możliwości naprawy lub wymiany Produktu, Klient będzie mógł odstąpić od umowy, a Sprzedawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Klienta całkowitej należności za reklamowany Produkt w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Zamiast prawa odstąpienia Klient może domagać się obniżenia ceny Produktu.
9. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na stronie Sklepu lub w momencie zakupu w Kasie biletowej Muzeum.
10. Muzeum nie udziela gwarancji na Produkt.
11. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu

1. Produkt zakupiony w Kasie biletowej Muzeum nie podlega zwrotowi.
2. Przy zakupie Produktu na odległość (w Sklepie internetowym lub e-mailowo za pośrednictwem Działu Obsługi Odwiedzających) każdy Kupujący może zrezygnować z Zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przekazane do Dostawy, kontaktując się z Muzeum telefonicznie 22 77 88 000 lub e-mailowo na adres zwroty@muzeumpilsudski.pl. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty w całości. W przypadku, gdy Produkty zostały już przekazane do Dostawy, koszt Dostawy zostanie potrącony z kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi na własny koszt koszty Dostawy zwracanego Produktu do Sprzedającego.
4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadku umów wymienionych w cytowanym przepisie – w tym umów, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone e-mailowo na adres: zwroty@muzeumpilsudski.pl. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), numer Zamówienia, datę sprzedaży, nazwę i ilość zwracanego Produktu, dane do kontaktu co najmniej adres e-mail. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wykonując prawo odstąpienia może skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik do 2 do Regulaminu.
6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość rozpoczyna się od momentu doręczenia przesyłki do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta/Odbiorcy
7. Po upływie terminu wskazanego powyżej, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży na odległość, zwrócić na swój koszt Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
10. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu z powrotem zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na Prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności przy zakupie Produktu (w tym koszt Dostawy Produktu opłacony przez Kupującego przy zakupie Produktu). Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej dokonano płatności za Produkt. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu z tego tytułu dodatkowych poniesionych przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kosztów.
11. Zwracany Produkt musi być kompletny i niezmieniony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 10. Ogólne zasady zwiedzania wystawy stałej i uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych odbywających się w Muzeum

1. Zwiedzanie wystawy stałej lub wejście na wydarzenie stacjonarne możliwe jest w dniu i o godzinie określonej na Bilecie. W przypadku spóźnienia wejście możliwe jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu takiej możliwości przez pracownika Działu Obsługi Odwiedzających.
2. Ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych liczba osób przebywających jednocześnie w kompleksie muzealnym jest ograniczona.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu zwiedzających na terenie Muzeum. W przypadku zbyt dużej liczby zwiedzających, Muzeum może czasowo wstrzymać wstęp na wystawę stałą lub do Dworku bez uwzględnienia godziny wskazanej na bilecie.
4. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Dzieci w wieku do lat 7 są zwolnione z opłaty za zwiedzanie wystawy stałej. Wejście dzieci do lat 7 na wystawę wymaga uprzedniego pobrania bezpłatnego biletu kontrolnego w kasie lub w systemie rezerwacji internetowej.
6. Grupy zorganizowane przedszkolne i szkolne dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać wystawę w ramach oferty edukacyjnej prowadzonej przez Dział Edukacji.
7. Każda grupa zorganizowana osób małoletnich może przebywać na terenie Muzeum pod warunkiem, że towarzyszy jej opiekun:
a) grupy przedszkolne i grupy ze szkół podstawowych: co najmniej 1 opiekun na 10 podopiecznych / uczniów;
b) szkoły ponadpodstawowe: co najmniej 1 opiekun na 15 uczniów.
8. Szczegółowe informacje na temat zwiedzania wystawy stałej:
a) orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 2 godzin; rozpoczęcie zwiedzania wystawy stałej na mniej niż 2 godziny przed godziną jej zamknięcia, powoduje ograniczenie możliwości zwiedzenia wystawy do niektórych jej elementów i nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu biletu lub opłat dodatkowych;
b) ostatnie wejście na wystawę stałą jest możliwe najpóźniej na 90 minut przed jej zamknięciem;
9. wystawę stałą można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem (po wcześniejszym zakupie takiej usługi).
10. Audioprzewodnik obejmuje: ścieżkę oprowadzania po wystawie stałej w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, PJM, ścieżkę z audiodeskrypcją oraz ścieżkę rodzinną.
11. Audioprzewodnik wliczony jest w cenę biletu na wystawę stałą, liczba audioprzewodników jest ograniczona i Muzeum nie gwarantuje ich dostępności w każdym czasie.
12. Brak dostępności lub niedziałający audioprzewodnik nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu Biletu.
13. Warunkiem udostępnienia audioprzewodnika jest wypełnienie przez odwiedzającego formularza udostępnienia audioprzewodnika. Odmowa wypełnienia formularza oznacza rezygnację z korzystania z audioprzewodnika.
14. W przypadku osób małoletnich oraz grup zorganizowanych, opiekun osoby małoletniej oraz grupy zorganizowanej odpowiada za wypełnienie formularza i udostępniony sprzęt.
15. Audioprzewodniki są udostępniane na czas zwiedzania wystawy stałej i podlegają zwrotowi po zakończeniu zwiedzania. Z audioprzewodnika należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
16. W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie użytkowania przez odwiedzającego lub jego zgubienia, odwiedzający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego audioprzewodnika.
17. W przypadku, gdy wydarzenie odbywa poza kompleksem Muzeum, informacja o miejscu wydarzenia lub zbiórki zostanie podana w opisie wydarzenia na stronie internetowej Muzeum.

§ 11. Ogólne zasady uczestnictwa w wydarzeniach online
organizowanych przez Muzeum

1. Udział w wydarzeniu online może być biletowany lub niebiletowany, odpłatny lub nieodpłatny.
2. Udział w biletowanych wydarzeniach online może wymagać wcześniejszej rezerwacji i/lub zakupu biletu w przypadku wydarzeń płatnych bądź pobrania bezpłatnego biletu (wejściówki) w przypadku wydarzeń nieodpłatnych.
3. informacja o zasadach uczestnictwa w wydarzeniu i sposobie dystrybucji biletów (wejściówek) dla każdego wydarzenia zostanie podana w opisie wydarzenia na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Muzeum.
4. Udział w wydarzeniach online wymaga od Uczestnika:
a) korzystania ze sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu np. komputer/laptop;
b) stabilnego połączenia z internetem;
c) sprawnych głośników;
d) sprawnego mikrofonu i kamery internetowej (z wyjątkiem wydarzeń, które nie wymagają interakcji Uczestnika z prowadzącymi);
e) cichego pomieszczenia oraz otoczenia umożliwiającego niezakłócony udział w wydarzeniu;
f) przygotowania dodatkowych materiałów, jeżeli wydarzenie tego wymaga.
5. W biletowanym wydarzeniu online mogą brać udział tylko zarejestrowani Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w wydarzeniu online (przekazywać biletów, linków i/lub haseł do platform komunikacyjnych) osobom trzecim, które nie są zarejestrowanymi Uczestnikami wydarzenia. Wyjątek stanowią wydarzenia dedykowane dla rodzin, gdzie Uczestnik równa się jednemu urządzeniu umożliwiającemu połączenie, niezależnie od ilości osób korzystających z tego urządzenia w tym samym czasie.
6. Osoby małoletnie mogą brać udział w wydarzeniu online tylko za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Rodzic lub opiekun ma obowiązek sprawować nadzór nad osobą małoletnią przez cały czas trwania wydarzenia online.
7. Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do wydarzenia najpóźniej na 5 minut przed jego rozpoczęciem, w celu sprawdzenia poprawności połączenia i działania sprzętu. Muzeum może odmówić udziału w wydarzeniu spóźnionemu Uczestnikowi.
8. Muzeum ma prawo do weryfikacji, czy w wydarzeniu online biorą udział wyłącznie Uczestnicy i do podejmowania działań mających na celu ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu osobom trzecim (m.in. monitorowanie imion i nazwisk Uczestników, stosowanie haseł dostępu, zamknięcie spotkania/pokoju, stosowania wirtualnej poczekalni itp.).
9. Muzeum ma prawo do wyłączenia mikrofonu, kamery, zablokowania lub rozłączenia Uczestnika, który w sposób rażący nie stosuje się do zasad uczestnictwa w wydarzeniu lub utrudnia jego przebieg.
10. Muzeum nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika w sieci.
11. Muzeum nie odpowiada za brak możliwości udziału w wydarzeniu online z przyczyn niezależnych od Muzeum, w tym:
a) nieprawidłową obsługę, niedziałanie lub wadliwe działanie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;
b) nieprawidłową obsługę, niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego podczas wydarzenia oprogramowania firm trzecich (np. platform komunikacyjnych);
c) problemy w dostawie energii elektrycznej, dostępie do internetu i usług telekomunikacyjnych.
12. Wszystkie materiały i zasoby udostępnione podczas wydarzenia online stanowią własność Muzeum (lub podmiotów współpracujących z Muzeum). Zabronione jest ich zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywanie w sposób sprzeczny z celem wydarzenia online. Użytkownik może z nich korzystać wyłącznie na użytek osobisty.
13. Zakazana jest jakakolwiek rejestracja wydarzeń i wizerunków osób uczestniczących lub prowadzących wydarzenia.
14. Każde wydarzenie online odbywa się według dedykowanych zasad uczestnictwa w wydarzeniu, opisanych na stronie internetowej Muzeum. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację tych zasad.

§ 12. Zasady zachowania i bezpieczeństwa na terenie kompleksu muzealnego

1. Odwiedzający mają obowiązek wykonywania poleceń pracowników ochrony, które dotyczą porządku i bezpieczeństwa.
2. Z uwagi na osadzone w posadzce wystawy stałej kraty na kanałach wentylacyjnych, ze względów bezpieczeństwa, rekomenduje się zwiedzanie Muzeum w obuwiu na płaskiej podeszwie. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu (obuwiu) lub szkody osobowe wynikające z niezastosowania się zwiedzających do tego zalecenia.
3. Na terenie Muzeum zabrania się:
a) wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających;
b) jedzenia i picia, z wyjątkiem obszaru restauracji, kawiarni letniej, lub innego miejsca wskazanego przez pracownika Muzeum;
c) wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych;
d) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
e) wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych i stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
f) przepychania, głośnego zachowania i innych zachowań utrudniającym innym gościom zwiedzanie lub wypoczynek;
g) wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które ochrona Muzeum uzna za niebezpieczne;
h) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
i) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa;
j) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa;
k) dotykania i karmienia zwierząt, rozsypywania pokarmu;
l) używania mechanicznych urządzeń latających;
m) śmiecenia; niszczenia drzew, krzewów, kwiatów, trawników oraz małej architektury;
n) pozostawiania rowerów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
o) organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody Muzeum;
p) naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
q) opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod ich opieką.
4. Rekomenduje się, aby osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach lub podobne zwiedzały ekspozycję Muzeum w towarzystwie osoby dorosłej wolnej od tego typu dolegliwości.
5. Na teren kompleksu Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:
a) wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
b) będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
c) których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;
d) których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
6. Na teren wystawy stałej i dworku dopuszczalne jest jedynie wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom i opiekunom dzieci ze względów higienicznych i zdrowotnych. Pozostałe bagaże oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Muzeum zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika ochrony Muzeum. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić zwiedzającego na teren ekspozycji. W takim przypadku zwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu biletu. Plecaki muszą być noszone w rękach.
7. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i w szafkach depozytowych.
8. Zwiedzający zobowiązani są korzystać z dworku i ogrodu historycznego z należytą ostrożnością, z uwzględnieniem faktu, że mają one wartość historyczną i zabytkową.
9. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że wystawa stała Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy Regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz zwiedzającego.
10. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia umowy z Muzeum dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia takiej umowy należy skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających.
11. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
12. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu Muzeum zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.
13. W przypadku zaobserwowania wystąpienia zdarzeń nietypowych, niepożądanych lub zagrażających życiu i zdrowiu, zwiedzający powinien niezwłocznie poinformować o nich pracownika Muzeum i podporządkować się jego poleceniom.
14. Informacje o odrębnych, indywidualnie określonych zasadach uczestnictwa w wydarzeniach na terenie kompleksu muzealnego (w szczególności w salach warsztatowych), będą podawane w opisie wydarzenia na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Muzeum. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację tych zasad.

§ 13. Szczególne zasady zwiedzania związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

1. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia budynku lub wyłączenia dostępu odwiedzających do dowolnej części kompleksu Muzeum w każdej chwili. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających.
2. W budynku Muzeum oraz w poszczególnych jego pomieszczeniach może przebywać ograniczona liczba osób z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zwiedzających, kolejne osoby będą proszone o oczekiwanie na możliwość wejścia do poszczególnych przestrzeni na terenie Muzeum.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie i w budynku Muzeum zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących aktualnych wytycznych sanitarnych obowiązujących w stanie epidemii, w tym w szczególności:
a) zachowania minimalnej odległości 1,5 metra (półtora metra) między osobami poruszającymi się w przestrzeni na terenie i w budynku Muzeum (nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki – do 13 roku życia, osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób z niepełnosprawnością, niemogących poruszać się samodzielnie, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów),
b) obowiązku zasłaniania ust i nosa w budynkach na terenie kompleksu muzealnego (nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem, osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia).
4. Odwiedzający zobowiązani są do dezynfekowania rąk w miejscach do tego wskazanych.
5. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci płynów do dezynfekcji rąk ustawionych w przestrzeniach ogólnie dostępnych i toaletach.
6. W stanie epidemii rekomenduje się korzystanie z szafek depozytowych.
7. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji niektórych eksponatów. Eksponaty, które opierają się na fizycznej interakcji ze zwiedzającymi w stanie epidemii są wyłączone z użytku do odwołania.
8. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszych zasad stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z budynku lub z terenu Muzeum. W razie wyproszenia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad, zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Muzeum w danym dniu.

§ 14. Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja usługi jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@muzeumpilsudski.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:
a) związanym z korzystaniem przez użytkowników z Systemu Sprzedaży to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności Biletów, Wejściówek, usług przewodnickich, Produktów,
b) związanym z rezerwacją i sprzedażą Biletów i Produktów w Kasie i poprzez Dział Obsługi Odwiedzających to jest w celu przygotowania i realizacji rezerwacji lub/i sprzedaży w szczególności biletów, wejściówek, usług przewodnickich, produktów,
c) przesyłanie oferty edukacyjnej, newslettera, treści marketingowych i handlowych,
d) realizacji procesu reklamacji,
e) realizacja procesu zwrotu,
f) dochodzenia ewentualnych roszczeń;
g) prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.
4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. c ) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) art. 6 ust. 1 lit f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. kopia danych osobowych dostępna jest w siedzibie administratora;
8. dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji usługi, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe pobrane na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;
9. osobom korzystającym z usługi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Muzeum. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi;
11. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przekazane dane osobowe.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumpilsudski.pl/zaplanuj-wizyte.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
3. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed Regulaminem sprzedaży, rezerwacji i zwiedzania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Muzeum. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2021 r.

Załączniki:
1. Formularz reklamacyjny
2. Formularz odstąpienia od umowy