Regulamin parkingu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

§ 1 Zasady ogólne

 1. Teren parkingu stanowi ogrodzony plac zlokalizowany u zbiegu Alei Piłsudskiego i ulicy Jana Matejki.
 2. Zarządcą Parkingu jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej: Muzeum), adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
 3. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny, przeznaczony dla pojazdów osobowych i autokarów.
 4. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających z oferty Muzeum.
 5. Każdorazowo, poprzez wjazd na teren Parkingu, Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Na Parkingu nie wyznaczono miejsc dla samochodów osób z niepełnosprawnościami. Parking dedykowany dla samochodów osób z niepełnosprawnościami znajduje się na dziedzińcu Muzeum (wjazd od ulicy Paderewskiego). Przed skorzystaniem z ww. parkingu należy skontaktować się z Działem Obsługi Odwiedzających Muzeum: tel. (22) 77 88 000, e-mail: [email protected].
 7. Regulamin udostępniany jest na terenie Parkingu oraz stronie internetowej Muzeum.

§ 2 Godziny funkcjonowania

 1. Parking jest czynny w następujących dniach i godzinach:
  poniedziałek, wtorek- nieczynny
  środa, czwartek- 9.30-17.30
  piątek, sobota, niedziela- 9.30-19.30
 2. Poza godzinami funkcjonowania parkingu, wjazd na Parking jest zamknięty.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia pojazdu z Parkingu najpóźniej do godziny zamknięcia Parkingu. Poza godzinami otwarcia wskazanymi w ust. 1 wjazd na Parking jest zamykany, niezależnie od tego, czy wszyscy Użytkownicy usunęli swoje pojazdy.

§ 3 Zasady ruchu i postoju pojazdów

 1. Do zasad ruchu pojazdów na terenie Parkingu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 3. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób lub służb posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 4. Pojazdy wolno zatrzymywać i zostawiać tylko na wyznaczonym w tym celu terenie postojowym (miejscach postojowych), z wyłączeniem miejsc zarezerwowanych.
 5. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem oraz powinien mieć szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik.
 6. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  a) mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju oraz inne podobne czynności. 
  b) palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych
  i pustych pojemników po paliwie, tankowanie, parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa;
  c) zatrzymywanie lub postój (parkowanie) pojazdów na drogach dojazdowych lub ewakuacyjnych, lub jakichkolwiek innych miejscach niż miejsca do tego wyznaczone;
  d) zanieczyszczanie Parkingu, w szczególności pozostawianie śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami;
  e) pozostawianie, bez opieki osoby pełnoletniej, małoletnich poniżej 15 roku życia;
  f) pozostawianie bez opieki w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach jakichkolwiek osób, które nie mają możliwości samodzielnie wydostać się z pojazdu;
  g) pozostawianie bez opieki w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach zwierząt;
  h) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bez uprzedniej zgody Muzeum wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Muzeum nie przyjmuje pozostawionych na Parkingu pojazdów, jak również pozostawionych w nich przedmiotów, na przechowanie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy lub przedmioty pozostawione w pojeździe lub na terenie Parkingu. W szczególności Muzeum nie odpowiada za kradzież pojazdów lub przedmiotów pozostawionych na terenie Parkingu.
 2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Muzeum oraz osobom trzecim w związku z korzystaniem z Parkingu.
 3. W przypadku zgłoszenia wobec Muzeum jakichkolwiek roszczeń przez osobę trzecią w związku z działaniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Muzeum od odpowiedzialności z tego tytułu oraz pokryje koszty naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Muzeum w związku z tymi roszczeniami.
 4. W razie wątpliwości domniemywa się, iż Użytkownikiem jest właściciel pojazdu, z którego korzystał Użytkownik.

§ 5 Naruszenie zasad korzystania z parkingu

 1. Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu, w tym m.in. pozostawienie pojazdu na Parkingu poza godzinami jego funkcjonowania, parkowanie poza wyznaczonymi miejscami spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez Muzeum miejsce, na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. W przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia zasady korzystania z Parkingu lub jakichkolwiek innych zdarzeń zagrażających życiu lub mieniu zaistniałych na terenie Parkingu, należy bezzwłocznie zawiadomić Dział Bezpieczeństwa Muzeum: tel.: (22) 778 80 98 lub 571 227 538.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Działu Obsługi Odwiedzających Muzeum, tel. (22) 77 88 000, e-mail: [email protected].
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2021 roku.