Regulamin lekcji muzealnych organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady organizacji lekcji muzealnych, których organizatorem jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą 05-070 Sulejówek, przy ul. Oleandrów 5, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551, zwane dalej „Muzeum”.
2. W ramach lekcji muzealnych Edukator zatrudniony przez Muzeum przeprowadzi 60-90 minutowe zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych odbywające się w przedszkolach/szkołach/bibliotekach (dalej: „Placówka Edukacyjna”) w terminach uzgodnionych wspólnie przez Muzeum i Placówkę Edukacyjną.
3. Uczestnikiem lekcji muzealnych jest Placówka Edukacyjna reprezentowana przez Dyrektora, Nauczyciela lub Opiekuna, który zgłaszając grupę wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Muzeum. Zadania w ramach lekcji muzealnych realizuje wskazana w formularzu grupa osób fizycznych, np.: uczniowie wskazanej klasy, grupa uczniowska, członkowie koła zainteresowań.
4. Zgłoszenie oraz udział w lekcjach muzealnych są bezpłatne.
5. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Muzeum na Stulecia” finansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.
6. Osoba zgłaszająca grupę musi uzyskać zgodę Dyrektora Placówki Edukacyjnej na realizację lekcji muzealnych.

§ 2

ZASADY ORGANIZACJI LEKCJI MUZEALNYCH

1. Zgłoszenie do udziału w lekcjach muzealnych następuje poprzez formularz rejestracyjny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu). Formularz jest dostępny na stronie internetowej Muzeum, w zakładce Warsztaty dla szkół.
2. Lekcje muzealne są prowadzone przez Edukatora pracującego na zlecenie Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej „Edukator”).
3. W jednej Placówce Edukacyjnej Edukatorzy przeprowadzą maksymalnie 6 lekcji muzealnych w danym roku szkolnym.
4. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Edukatora.
5. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych Placówka Edukacyjna powinna z wyprzedzeniem poinformować o temacie lekcji wszystkich opiekunów grupy i uczestników.
6. Placówka Edukacyjna ma obowiązek powiadomić Dział Edukacji Muzeum o chęci odwołania lekcji lub przełożenia jej terminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
7. W przypadkach losowych Muzeum ma prawo odwołać zajęcia.
8. Dokonując rezerwacji, Placówka Edukacyjna zobowiązuje się do zapewnienia skutecznej opieki nad uczestnikami zajęć w trakcie ich trwania (tzn. nie opuszczania sali lekcyjnej przez Nauczyciela i pomocy w organizacji klasy). W przypadku nieobecności danego dnia Nauczyciela zamawiającego zajęcia, ma on obowiązek znaleźć zastępstwo i przesłać do Muzeum dane kontaktowe osoby je sprawującej (imię i nazwisko, numer telefonu). W przypadku niezapewnienia skutecznej opieki, Edukator ma prawo przerwać prowadzenie zajęć.
9. Przed przybyciem Edukatora Nauczyciel ma obowiązek przygotować i podłączyć projektor, komputer i głośniki. Zajęcia powinny się odbywać nieprzerwanie w jednej, tej samej sali. Sala powinna być dostępna dla Edukatora co najmniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
10. Jednorazowe zajęcia trwają 60-90 min. W przypadku niektórych warsztatów nie jest przewidziana przerwa w trakcie ich trwania.
11. W jednej lekcji muzealnej może brać udział maksymalnie 30 dzieci.
12. Edukator ma prawo dostosować treść lekcji do warunków panujących w miejscu ich prowadzenia.
13. Nauczyciel ma obowiązek poinformować Edukatora (wpisać w uwagach w formularzu) o nietypowych kwestiach związanych z uczniami tj., klasy integracyjne i specjalne, choroby dzieci, upośledzenia oraz inne schorzenia, które mogę mieć wpływ na przebieg zajęć. Informacje pozwolą Edukatorowi dostosować zajęcia do grupy.
14. W przypadku zniszczenia przez uczestnika lekcji pomocy dydaktycznych, Muzeum w uzasadnionych przypadkach ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od opiekuna grupy.
15. W przypadku niewywiązania się szkoły z powyższych działań (w szczególności ujętych w § 2 ust. 8-9) Muzeum ma prawo odmówić dalszej współpracy z daną Placówką Edukacyjną.
16. W przypadku nieodbycia się lekcji muzealnych z winy Placówki Edukacyjnej Muzeum może wystawić Placówce Edukacyjnej notę obciążeniową pokrywającą koszty nieodbytej lekcji muzealnej (w tym koszty wynagrodzenia Edukatora oraz koszty delegacji Edukatora) w wysokości odnoszącej się do jednej lekcji muzealnej nie przekraczającej kwoty 500 zł.

§3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych wypełniających formularz rejestracyjny do przeprowadzenia lekcji muzealnych (tj. Nauczycieli/Opiekunów grup szkolnych) jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą 05-070 Sulejówek, przy ul. Oleandrów 5, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
3. Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny przetwarzane są w celu:
a) realizacji lekcji muzealnych zgodnie z Regulaminem;
b) dokumentacji oraz promocji lekcji muzealnych;
c) promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych
e) wykonania ewaluacji przez współpracujący z Muzeum podmiot zewnętrzny.
4. Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny przetwarzane są na następujących podstawach:
a) zgoda wyrażona przez wypełniających formularz rejestracyjny (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji lekcji muzealnych oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach statystycznych i sprawozdawczych.
5. Podanie przez wypełniającego formularz rejestracyjny danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację lekcji muzealnych.
6. Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe, podmiot przeprowadzający ewaluację zajęć na zlecenie Muzeum) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
7. Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
9. Wypełniającym formularz rejestracyjny przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do czasu wycofania zgody.
10. Dane wypełniających formularz rejestracyjny będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Projekt się zakończył lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
11. Wypełniającym formularz rejestracyjny przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub listownie na adres biura Muzeum: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia nauczycieli/opiekunów grup szkolnych wypełniających formularz rejestracyjny poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące zgłoszenia udziału
w lekcjach muzealnych realizowanych przez
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Ja niżej podpisana/y …..………………………………………..……………………. (imię i nazwisko),
Nr telefonu………………………………………… E-mail …..…………………….……………..………………
Reprezentując Szkołę …………………………………………………………………………………
(adres Szkoły) ……………………………………………………………………………………………
(kontakt na Dyrektora Szkoły) Nr telefonu………………………… E-mail ….…………………….
1. Zgłaszam klasę/grupę/koło ……………………………………………………………………… ze Szkoły ……………………………………………………………………………………………… do udziału w lekcjach muzealnych i oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Lekcji Muzealnych oraz akceptuję jego treść.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w celu:
 realizacji lekcji muzealnych zgodnie z Regulaminem;
 dokumentacji oraz promocji lekcji muzealnych;
 promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
 ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych;
 wykonania ewaluacji przez współpracujący z Muzeum podmiot zewnętrzny.
3. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji lekcji muzealnych zgodnie z Regulaminem;
b) dokumentacji oraz promocji lekcji muzealnych;
c) promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych;
e) wykonania ewaluacji przez współpracujący z Muzeum podmiot zewnętrzny.
4) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie w jakim moje dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
5) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący warsztaty, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe, podmiot przeprowadzający ewaluację zajęć na zlecenie Muzeum) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym lekcje muzealne się odbyły lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
8) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację uprawnień wynikających z udziału w lekcjach muzealnych.

..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)