XXII Dialog Dwóch Kultur/XXII ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР

Kiedy: 11 – 14 października 2022 r.
Gdzie: Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Sala Paderewskiego
Pobierz program XXII Dialogu Dwóch Kultur (pl)/(ukr)
Опис українською мовою під текстом польською.

Już po raz dwudziesty drugi odbędzie się Dialog Dwóch Kultur, doroczne spotkania polskich i ukraińskich pisarzy, badaczy literatury, historyków, historyków sztuki i muzealników, uzupełnione występami artystów. Spotkania mają na celu budowania porozumienia między oboma narodami, wzajemnemu poznaniu się, poszerzeniu wiedzy o wspólnym, bogatym dziedzictwie kultury i nauki.

Pierwsza część tegorocznego Dialogu Dwóch Kultur odbyła się 4-7 września w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Z powodu wojny tylko z udziałem strony ukraińskiej. W Polsce spotkania odbędą się 11 – 14 października Warszawie w Domu Literatury i w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Złożą się na nie sesje naukowe poświęcone dwusetleciu romantyzmu, dziejom walki o wolność Ukrainy i Polski oraz ochronie dziedzictwa kulturowego w czasie wojny. W Sulejówku w Muzeum Józefa Piłsudskiego zostanie zaprezentowana wystawa „Trwoga” Ostapa Łozińskiego. W Domu Literatury odbędzie się Biesiada Literacka, na którą złożą się prezentacje książek i utworów własnych pisarzy polskich i ukraińskich. Niezwykle ważnym wydarzeniem będzie wieczór poetycki „Wiersze dla wolnej Ukrainy” na placu Zamkowym w Warszawie.

Zapraszamy do pobrania szczegółowego programu XXII Dialogu Dwóch Kultur (pdf)

Dialog Dwóch Kultur należy dziś do najważniejszych interdyscyplinarnych imprez organizowanych wspólnie przez Polaków i Ukraińców. Na spotkaniach posłuchać można wykładów z zakresu historii, przedstawiających trudne losy i dążenia wolnościowe obu narodów. Każdego roku w spotkaniach, zainicjowanych w latach 90. przez muzealnika i pisarza Mariusza Olbromskiego, po obu stronach granic, bierze udział setki osób. Na terenie Ukrainy stałym miejscem spotkań jest miasto Krzemieniec i Muzeum Juliusza Słowackiego. Spotkania Dialogu odbyły się także m.in. w Drohobyczu, Lwowie, Żurawnie, Nahujowicach i w Stryju. W Polsce, oprócz Warszawy, także w Przemyślu, Bolestraszycach, w Podkowie Leśnej w Stawisku. Trwałym osiągnięciem Dialogu Dwóch Kultur jest rocznik ukazujący się po polsku i ukraińsku.

Głównym pomysłodawcą Dialogu Dwóch Kultur jest Mariusz Olbromski, literat, działacz kulturalny, który od wielu lat podejmuje inicjatywy w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej, a także budowania porozumienia między oboma narodami. Angażował się w utworzenie muzeów literackich: Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, Aleksandra Fredry w Rudkach, a ostatnio podjął inicjatywę powołania Muzeum Mikołaja Reja w Żurawnie nad Dniestrem. Za działalność kulturotwórczą uhonorowany został kilkunastoma odznaczeniami, w tym srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.


Перша частина цьогорічного «Діалогу двох культур» відбулася 4-7 вересня в Музеї Юліуша Словацького в Кременці. Через війну за участю лише української сторони. У Польщі зустрічі відбудуться 11-14 жовтня у Варшаві в Домі літератури та в Музеї Юзефа Пілсудського в Сулеювеку. Вони складатимуться з наукових сесій, присвячених 200-річчю романтизму, історії боротьби за волю України та Польщі, захисту культурної спадщини в роки війни. У Музеї Юзефа Пілсудського в Сулеювеку буде представлена виставка «Trwoga» Остапа Лозінського. В Домі літератури відбудеться Літературне свято, на якому відбудуться презентації книг і творів польських та українських письменників. Надзвичайно важливою подією стане поетичний вечір «Вірші за вільну Україну» на Замковій площі у Варшаві.

Запрошуємо завантажити детальну програму XXII Діалогу двох культур (pdf).

Діалог двох культур сьогодні є одним із найважливіших міждисциплінарних заходів, організованих спільно поляками та українцями. Під час зустрічей можна послухати лекції з історії, котрі розповідають про непрості долі та прагнення до свободи обох народів. У зустрічах, ініційованих у 1990-х роках музеєзнавцем і письменником Маріушем Ольбромським, щороку беруть участь сотні людей по обидва боки кордону. В Україні постійними місцями зустрічі є місто Кременець і Музей Юліуша Словацького. Діалогові зустрічі відбувалися також у Дрогобичі, Львові, Журавні, Нагуєвицях та Стрию. У Польщі, окрім Варшави, також у Перемишлі, Болестрашицях, Лісовій Підкові і Ставіську. Довготривалим досягненням Діалогу двох культур є також українсько-польский щорічник .
Головним ініціатором Діалогу двох культур є Маріуш Ольбромський, письменник, культурний діяч, який багато років виступає з ініціативами популяризації культурної спадщини колишнього польського пограниччя, а також побудови порозуміння між обома народами. Він брав участь у створенні літературних музеїв: Юліуша Словацького в Кшеменці, Юзефа Конрада-Коженьовського в Бердичові, Олександра Фредро в Рудках, а нещодавно виступив з ініціативою заснування Музею Миколая Рея в Журавні на Дністрі. За свою культуротворчу діяльність він був відзначений кількома нагородами, зокрема срібною медаллю Gloria Artis за заслуги перед культурою.