Zgłoszenie na szkolenie online: „Emocje są ważne”

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa drogą mailową najpóźniej do 8 grudnia 2020 r.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie pola!


Wyrażam zgodę na nagranie, fotografowanie i filmowanie mnie podczas cyklu 7 szkoleń pt. „Emocje są ważne. JA jestem ważna. JA jestem ważny. Rozwój emocjonalono-społeczny nauczyciela z elementami arteterapii” organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, wykonanych podczas szkolenia w materiałach dokumentacyjnych i promocyjnych Muzeum, w tym zamieszczanych w internecie, prasie, telewizji, w postaci broszur, wydawnictw książkowych i albumów.

(zaznacz, aby wyrazić zgodę - wyrażenie zgody jest konieczne, aby wysłać formularz)

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.
c) Moje dane osobowe, w tym mój wizerunek będą przetwarzane w następujących celach:
- realizacji szkolenie;
- dokumentacji oraz promocji;
- promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
- ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych oraz organom uprawnionym
z mocy prawa.
f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym
szkolenie się zakończyło lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w szkoleniu.