ZGŁOSZENIE NA VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KLUBU NAUCZYCIELA HISTORII on-line (19-21 listopada 2020)

W celu zgłoszenia chęci uczestniczenia w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na spotkanie on-line poinformujemy Państwa drogą mailową najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r. 

Prosimy o wskazanie preferencji żywieniowych:
dieta standardowadieta wegetariańskadieta bezglutenowa

Prosimy o wskazanie dwóch tematów sesji warsztatowych, w których chciałaby Pani/Pan uczestniczyć. Przydział do grup warsztatowych będzie uwzględniał Państwa preferencje, ale także liczbę wolnych miejsc w danej grupie.

„Emocjonalny dopalacz, czyli wzmacniające koło ratunkowe na dobry początek ” – prowadząca Marta Florkiewicz – Borkowska„Epoka od kuchni w szkole, czyli przez żołądek do głowy” – prowadząca Agnieszka Kuś"„Po co debaty? Kilka praktycznych wskazówek jak aktywizować uczniów na lekcji” – prowadzący Konrad KiljanPrzeszłość, teraźniejszość i przyszłość – podstawy techniki Design Thinking - prowadząca Maria PawlakZrób to sam! Ziny jako alternatywne narzędzie badania oraz interpretowania historii – prowadząca Antonina Gugała

Wyrażam zgodę na nagranie, fotografowanie i filmowanie mnie podczas IX Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć
i filmów zawierających mój wizerunek, wykonanych podczas IX Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii w dniach 9-10 października 2021 r. w materiałach dokumentacyjnych i promocyjnych Muzeum, w tym zamieszczanych w internecie, prasie, telewizji, w postaci broszur, wydawnictw książkowych i albumów.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.
c) Moje dane osobowe, w tym mój wizerunek będą przetwarzane w następujących celach:
- realizacji IX Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii;
- dokumentacji oraz promocji IX Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii;
- promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
- ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). ) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych oraz organom uprawnionym
z mocy prawa.
f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym
IX Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii się zakończyło lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w IX Ogólnopolskim Spotkaniu Klubu Nauczyciela Historii.