Zgłoszenie uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Spotkaniu KNH

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W VI OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU KLUBU NAUCZYCIELA HISTORII
11-13 PAŹDZIERNIKA 2018 W GDYNI

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie tematu sesji warsztatowych w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w drugim dniu spotkania (1-najchętniej)). Każdy uczestniczy tylko w jednym warsztacie. Przydział do grup warsztatowych będzie uwzględniał Państwa preferencje ale także liczbę wolnych miejsc w danej grupie. Zobacz opisy warsztatów

Edukacja historyczna w przestrzeni miejskiej.Jak tworzyć cyfrowe opowieści – warsztaty z aplikacji mobilnych.Zabawa w historie. Gra miejska jako element edukacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie instytucji kultury które chcieliby Państwo odwiedzić drugiego dnia spotkania

Muzeum II Wojny ŚwiatowejEuropejskie Centrum Solidarności

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wybór dania podanego w Restauracji Del Mar podczas uroczystej kolacji.

Polędwiczka wieprzowa z borowikami podana na placku ziemniaczanymTagliatelle z borowikami

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi zasadami udziału w VI Ogólnopolskim Spotkaniu Klubu Nauczyciela Historii i akceptuję te zasady. *
Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mnie podczas VI Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, wykonanych podczas VI Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii w dniach 11-13.10.2018 w materiałach dokumentacyjnych i promocyjnych Muzeum, w tym zamieszczanych w internecie, prasie, telewizji, w postaci broszur, wydawnictw książkowych i albumów. *
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowana/y*, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek; tel. (22)8420425.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.
c) Moje dane osobowe, w tym mój wizerunek będą przetwarzane w następujących celach:
- realizacji VI Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii;
- dokumentacji oraz promocji VI Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii;
- promocji działalności edukacyjnej Muzeum;
- ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
d) Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
e) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. prowadzący VI Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
g) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym VI Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii się zakończyło lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
h) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
i) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
- prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
j) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w VI Ogólnopolskim Spotkaniu Klubu Nauczyciela Historii.

*Pole jest wymagane do wysłania formularza

OPISY WARSZTATÓW

1. EDUKACJA HISTORYCZNA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ.

Jak wykorzystać przestrzeń miejscowości w edukacji uczniów? Ile może powiedzieć nam budynek, pejzaż lub zakład pracy? Często zapominamy, że historię miejsca tworzą ludzie, ich przeżycia, emocje. Podczas warsztatów zostaną przedstawione dobre praktyki Europejskiego Centrum Solidarności w zakresie edukacyjnego wykorzystania przestrzeni, na przykładzie Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz Gdańska. Zachęcamy również do przywiezienia zdjęć i historii miejsc w Państwa miejscowościach – wspólnie spróbujemy wypracować pomysł na ciekawe warsztaty!

Praca domowa dla uczestników: przygotować zdjęcie miejsca/przestrzeni ważnej dla Państwa społeczności/szkoły/ miejsca zamieszkania.

PROWADZĄCE:

ANNA ZIELIŃSKA
Historyk i archeolog z wykształcenia, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Edukatorka, autorka trasy „Szlakiem kobiet” po Gdańsku, oraz opracowań dla lokalnych przewodników. Współkoordynatorka projektu Metropolitanka oraz uczestniczka projektu „Stocznia jest kobietą” przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, współtwórczyni audioprzewodnika po terenach postoczniowych.

AGNIESZKA PIÓRKOWSKA
Muzealnik z wykształcenia, kustosz z nadania, edukator z wyboru. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacją muzealną zajmuje się od 21 lat, najpierw w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku a obecnie w Europejskim Centrum Solidarności. Autorka wielu programów edukacyjnych dla uczniów i rodzin wyróżnianych przez MKiDN.

2. JAK TWORZYĆ CYFROWE OPOWIEŚCI – WARSZTATY Z APLIKACJI MOBILNYCH.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają aplikacje mobilne, które pozwolą im stworzyć ciekawy materiał wizualny, są uatrakcyjniają naukę , i zachęcają młodych ludzi do samodzielnej pracy. Uczestnicy przekonają się, iż mając do dyspozycji tylko smartfona mogą sami zrealizować profesjonalny film. Nauczą się jak tworzyć scenariusz filmu i jakie są jego części składowe, kiedy powinien pojawić się punkt kulminacyjny, skąd czerpać legalnie darmową muzykę i grafikę, oraz jak wykorzystywać social media w procesie edukacji.

PROWADZĄCA :

ALICJA SZULC
Pedagog, animator kultury, fotograf. Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła realizację obrazu na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Była wykładowczynią w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie, koordynatorem projektów multimedialnych dla dzieci realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Od 2010 roku jest Latającym Animatorem Kultury, prowadzi warsztaty filmowo- fotograficzne dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Od 2018 roku stypendystka Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, realizuje projekt skierowany do młodzieży „Zapracuj Smartfonem”. Prowadzi szkolenia z zakresu nowych technologii dla instytucji kultury oraz urzędów miejskich.

3. ZABAWA W HISTORIE. GRA MIEJSKA JAKO ELEMENT EDUKACJI.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z grami miejskimi jako atrakcyjną metodą edukacyjną. Program warsztatu obejmuje krótki wstęp teoretyczny i zajęcia praktyczne. Uczestnicy poznają warsztat niezbędny do stworzenia i przeprowadzenia gry miejskiej. Dowiedzą się jak przygotować grę, tak żeby spełniła założone cele edukacyjne.

PROWADZĄCY:

ŁUKASZ DĄBROWSKI
Przewodnik turystyczny, twórca gier terenowych, ojciec dwójki dzieci. Pracuje jako przewodnik, oprowadza często młodzież szkolną, to dla nich od 10 lat tworzy scenariusze gier terenowych, których celem jest zainteresowanie historią, wciągnięcie do zabawy, a przez nią, przeżycie i zrozumienie procesów historycznych. Od 25 lat gra, tworzy i prowadzi różne gry. Traktuje je jako doskonałe narzędzie do „przemycania” ważnych wartości.