Dialog Dwóch Kultur

„Dialog Dwóch Kultur” (ISSN 2082-3274) jest czasopismem interdyscyplinarnym, wydawanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Publikowane są w nim artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, omówienia i sprawozdania m.in. z zakresu historii, dziejów literatury, kultury, sztuki poświęcone wspólnemu dziedzictwu polsko-ukraińskiemu, w szczególności Wołynia, Podola, szeroko pojętych Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz wzajemnych relacji polsko-ukraińskich w przeszłości, zwłaszcza dotyczących walk o niepodległość.

Kolegium Redakcyjne „Dialogu Dwóch Kultur” przyjmuje teksty w języku polskim, ukraińskim i angielskim, nadesłane wyłącznie drogą elektroniczną ([email protected]), zgodne z załączoną instrukcją wydawniczą DDK. Nadesłany artykuł powinien być samodzielną pracą autora, niepublikowaną wcześniej w innych pismach. Artykuł powinien być zgodny z zaleceniami, dotyczącymi zasady „zapory ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) oraz guest authorship (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu).

„Dialog Dwóch Kultur” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą 40 punktów za publikowane na jego łamach artykuły. Wykaz stanowi załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, tj.).

Kolegium Redakcyjne

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Grzegorz Nowik
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Urszula Olbromska
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Robert Andrzejczyk
 • Sekretarz: dr Emil Noiński
 • Członkowie: dr Stefan Artymowski, Katarzyna Nowosad, Mariusz Olbromski, dr Marta Trojanowska, Tamara Sienina, Łukasz Wieczorek

Adres Kolegium Redakcyjnego „Dialogu Dwóch Kultur”:
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
al. Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek
[email protected]


Rada Naukowa

Przewodnicząca: prof. dr hab. Walentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Władysław Makarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Emil Noiński (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk/Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
 • Mariusz Olbromski (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Warszawski)
 • Dmytro Pawłyczko
 • dr Paweł Pietrzyk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
 • prof. dr hab. Ludmiła Siryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr Marek Tarczyński
 • prof. dr hab. Włodzimierz Toruń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Maciej Dębski (Społeczna Akademia Nauk)
 • dr Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski)
 • doc. dr Pavel Mücke (Czeska Akademia Nauk – Praga)
 • dr Matthias Kaltenbrunner (Ośrodek Badawczy Historii Przemian – Wiedeń)
 • prof. Arūnas Streikus (Uniwersytet Wileński)
 • dr Dominik Borek (Szkoła Główna Handlowa

Recenzenci

 • dr hab. Mariusz Kulik (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski)

Proces recenzyjny

1. Nadesłane artykuły poddawane są przez Kolegium Redakcyjne wstępnej ocenie formalnej pod względem profilu tematycznego czasopisma, a następnie przekazywane są do recenzji.
2. Artykuły oceniane są przez recenzenta zewnętrznego z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem nadesłanego materiału.
3. Recenzje są anonimowe. Kolegium Redakcyjne nie ujawnia nazwisk autorów recenzentom, a nazwisk recenzentów autorom. Recenzję zawierającą krytyczne uwagi merytoryczne i sugestie Kolegium Redakcyjne kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
4. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z członkami Kolegium Redakcyjnego. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest pozytywna recenzja.

Dla Autorów

Numery archiwalne