Formularz zgłoszeniowy do Młodzieżowej Rady Muzeum

Pytania

*Pole jest wymagane do wysłania formularza

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

 1. Informacje ogólne
 1. Regulamin określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwanej dalej Radą oraz tryb wyboru jej członków zwanych dalej radnymi.
 2. Rada jest reprezentacją młodzieży szkół ponadpodstawowych z aglomeracji warszawskiej.
 3. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, zatwierdzonego przez Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zwanego dalej Muzeum.
 4. Młodzieżowa Rada Muzeum jest projektem partycypacji obywatelskiej młodzieży i ma charakter konsultacyjny wobec Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 5. Rada posługuje się własnym logo.
 6. Siedzibą Rady jest siedziba Biura Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 1. Zakres działalności Młodzieżowej Rady Muzeum
 1. Celem działania Rady jest:
 1. działanie konsultacyjne w stosunku do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 2. zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących bieżącej działalności Muzeum;
 3. aktywne uczestnictwo w projektach i programach realizowanych przez Muzeum;
 4. rozpowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie uczestnictwa w kulturze wśród młodzieży;
 5. podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych i oczekiwań młodzieży wobec instytucji kultury;
 6. promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;
 7. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie aglomeracji warszawskiej.
 1. Rada realizuje swoje cele poprzez:
 1. współpracę z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 2. współpracę z Klubem Nauczyciela Historii, działającym przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 3. współpracę z samorządami uczniowskimi oraz organizacjami młodzieżowymi, które zostały zaakceptowane przez Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych i instytucji kultury;
 5. organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych (wystawy czasowe, eventy, akcje i projekty artystyczne) oraz konkursów;
 6. prowadzenie własnych projektów przy wsparciu Koordynatora.
 1. Organizacja Młodzieżowej Rady Muzeum
 1. W skład Rady wchodzi 15 radnych, w tym minimum 2 przedstawicieli ze szkół i placówek oświatowych w Sulejówku (w wypadku braku kandydatów miejsca te mogą zostać wypełnione przez radnych z innych obszarów aglomeracji warszawskiej), wybieranych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Kadencja Rady trwa 2 lata. Okres kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania się Rady.
 3. W przypadku, gdy do Rady wybrany zostanie uczeń ostatniej klasy liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia (a także ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – w roku szkolnym 2018/2019) jego kadencja kończy się po upływie jednego roku.
 4. Po zakończeniu kadencji byli radni mogą okazjonalnie brać udział w zebraniach nowej Rady, po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem.
 5. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawować rzetelnie i uczciwie oraz godnie reprezentować instytucję kultury, mając na względzie dobro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.”

 1. Po złożeniu ślubowania radni otrzymują od Dyrektora Muzeum legitymacje członkowskie. Legitymacje upoważniają radnego i jedną osobę towarzyszącą mu do bezpłatnego korzystania z oferty Muzeum oraz upoważniają radnego do korzystania z oferty wybranych instytucji kultury, z którymi Muzeum nawiąże współpracę.
 2. Rada obraduje na zebraniach zwoływanych według kalendarza prac przygotowanego przez Koordynatora.
 3. Zebrania Rady zwołuje Koordynator Rady i drogą mailową informuje o tym Przewodniczącego, który najpóźniej na 21 dni przed terminem zebrania zawiadamia radnych o terminie i miejscu zebrania.
 4. Zebrania Rady powinny odbywać się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (z wyjątkiem lipca i sierpnia).
 5. Dodatkowe zebrania, w razie potrzeby, zwołuje Przewodniczący Rady.
 6. Z inicjatywą podjęcia/realizacji projektu przez Radę może wystąpić:
 1. Przewodniczący Rady;
 2. grupa co najmniej 4 radnych Rady;
 3. Koordynator.
 1. Radni za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
 2. Muzeum zapewnia obsługę techniczno-administracyjną i prawną Rady.
 3. Środki finansowe zapewniające realizację celów Rady pochodzą z budżetu Muzeum i są przyznawane adekwatnie do możliwości finansowych Muzeum w danym roku budżetowym.
 4. Muzeum zapewnia pomieszczenia na działalność Rady zgodnie z ustalonymi zasadami.
 5. Prace Rady koordynuje i nadzoruje osoba powołana przez Dyrektora Muzeum, posiadającą odpowiednie kompetencje z zakresu animacji kultury, zwana dalej Koordynatorem.
 6. Zadaniem Koordynatora jest:
 1. wspieranie działań Rady;
 2. opracowanie harmonogramu zebrań;
 3. informowanie Rady o budżecie, dysponowanie nim w uzgodnieniu z Radą i jego rozliczanie;
 4. pośredniczenie w komunikacji między członkami Rady a Muzeum.
 1. Warunki uczestnictwa
 1. Udział w Radzie jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenie do Rady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia do Rady można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpilsudski.pl.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Koordynator, dwóch przedstawicieli Muzeum oraz Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, wybierze kandydatów, których zaprosi do udziału w Radzie.
 5. W sytuacji niemożności osiągnięcia konsensusu ostateczną decyzję co do wyboru kandydatów podejmuje Koordynator.
 6. Komisja Rekrutacyjna zawiadamia kandydatów o uzyskanym wyniku kwalifikacji do Rady.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Radzie jest dostarczenie do Muzeum podpisanego druku Oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Radzie i publikację przez Muzeum wizerunku radnego w postaci zdjęć oraz nagrań wideo. Osoba pełnoletnia samodzielnie wypełnia oświadczenie i podpisuje je, zaś w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny kandydata na radnego. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
 1. wystąpienia z Rady;
 2. odwołania;
 3. trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady (usprawiedliwienie należy dostarczyć Koordynatorowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ustaleniu przyczyny nieobecności);
 4. nieuzyskania promocji do następnej klasy.
 1. Wystąpienie z Rady z inicjatywy radnego następuje na podstawie pisemnej rezygnacji, złożonej na ręce Koordynatora.
 2. Na wakujące miejsce wybierany jest kandydat, który w wyborach uzyskał 16. miejsce, o ile wyrazi zgodę na objęcie mandatu, a w razie jego rezygnacji kolejny według ustalonego schematu.
 3. Rada wybiera Przewodniczącego spośród członków Rady nie wcześniej niż na trzecim spotkaniu, bezwzględną większością głosów, w obecności ⅔ składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
 1. przewodniczenie posiedzeniom Rady;
 2. przygotowywanie raportów z działalności Rady;
 3. pośredniczenie w komunikacji między członkami Rady a Koordynatorem;
 4. reprezentowanie Rady na zewnątrz.
 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego członek Rady.
 2. Rada może odwołać Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej ⅕ regulaminowego składu Rady. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady rozpatruje się na kolejnych obradach następujących po tych, na których zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 miesięcy. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o jego odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.
 3. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego, Rada wybiera nowego Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w obecności ⅔ składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 4. Odwołany Przewodniczący pełni obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej kadencji pełni obowiązki do czasu powołania Przewodniczącego kolejnej kadencji.
 1. Prawa i obowiązki radnych
 1. Do zadań radnych należy:
 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. przedstawianie opinii na temat bieżącej działalności Muzeum;
 3. reprezentowanie interesów młodzieży w kontakcie z instytucjami kultury;
 4. aktywne angażowanie się w działania Rady;
 5. utrzymywanie relacji z samorządami uczniowskimi, których przedstawiciele wyrażają chęć współpracy z Radą, przyjmowanie ich uwag i postulatów;
 6. inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i charytatywnym;
 7. informowanie o każdorazowej zmianie danych osobowych.
 1. Radni mają prawo:
 1. wybrać spośród swojego grona jedną osobę, która obejmie stanowisko Przewodniczącego Rady;
 2. zgłaszać wnioski, opinie, postulaty i inicjatywy związane z realizacją celów działalności Rady;
 3. składanie zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady i Muzeum;
 4. brać udział w konkursach, konferencjach i szkoleniach na zasadach określonych przez organizatorów,
 5. Muzeum może zawrzeć porozumienie o wolontariacie z radnym, na podstawie którego zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.